Trang chủBiểu mẫu

Biểu mẫu

rss feed

Luật Viên chức

Luật này quy định về viên chức; quyền, nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

Luật Giáo dục Đại học

Luật này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, giảng viên, người học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục đại học

Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

Thông tư liên tịch về hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng...

Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn cơ chế cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học” (tên gọi khác là Website “Vay vốn đi học”), phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

Thông tư ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ TCCN

Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp. Môn học này thay thế cho môn học Chính trị đã được quy định tại Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2010 về Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp.