Trang chủBiểu mẫu

Biểu mẫu

rss feed

Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo

Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ

Công văn này thay thế Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 về hướng dẫn xác định giá trị phần mềm và Công văn số 2496/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/08/2010 về việc sửa đổi giá trị trọng số BMT tại Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008.

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ

Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng

Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng của bộ Giáo dục và Đào tạo