Trang chủBiểu mẫu

Biểu mẫu

rss feed

Mẫu các loại văn bản hành chính

Biểu mẫu các loại văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Sơ đồ bố trí các thành phần theo qui định về thể thức văn bản. Bao gồm Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính (trên khổ giấy A4) và Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản

Qui định về bảng chữ viết tắt

Qui định về bảng chữ viết tắt tên các đơn vị thuộc trường và bảng chữ viết tắt tên các loại văn bản và bản sao