Trang chủ Đào tạo Công khai chuẩn đầu ra

Công khai chuẩn đầu ra

rss feed

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016

Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015

Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2013, 2014

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2013, 2014

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2015

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2015

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng 2015

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng