Số 2 năm 2015 - Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì