Đào tạo đại học

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016


TT

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

1

Ngành Hóa học

- Hóa Phân tích

D440112

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

2

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

- Công nghệ Hóa vô cơ – Điện hóa

- Công nghệ Nhiên liệu rắn

- Công nghệ hữu cơ – Hóa dầu

- Công nghệ Hóa dược

- Công nghệ vật liệu Silicat

- Công nghệ hóa thực phẩm

- Công nghệ Máy và thiết bị hóa chất

D510401

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

3

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

- Quản lý tài nguyên môi trường

- Công nghệ môi trường

D510406

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

4

Ngành Công nghệ Sinh học

- Công nghệ sinh học môi trường

- Công nghệ sinh học thực phẩm

- Công nghệ sinh học

D420201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

5

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

D510301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

6

Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

- Công nghệ điều khiển tự động

- Công nghệ tự động hóa

D510303

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

7

Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

8

Ngành Công nghệ thông tin

- Công nghệ thông tin

D480201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

9

Ngành kế toán

- Kế toán doanh nghiệp

- Kế toán kiểm toán

D340301

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

10

Ngành Quản trị kinh doanh

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn

D340101

Toán, Lý, Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Anh

11

Ngành Ngôn ngữ Anh

- Tiếng Anh Du lịch

- Tiếng Anh Hóa học

- Tiếng Anh kỹ thuật - Công nghệ

- Tiếng Anh Thương mại

D220201

- Toán, Văn, Anh

- Văn, Anh, Sử

line

Thông tin khác