Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN I - KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN I - KỲ II  NĂM HỌC 2017-2018

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016

Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016

Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì 2016

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quytại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHCNVT, ngày 11 tháng 8 năm 2016)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018