Trang chủĐào tạo

Đào tạo

rss feed

Thông báo thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016

Thông báo thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016 

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2015

1. Vào số bằng CĐLT tuyển sinh 2013, CĐ tuyển sinh 2012 2. Vào sổ cấp bằng -H Liên thông tuyển sinh 2013 3. Vào sổ cấp bằng -H tuyển sinh 2011 4. Vào sổ cấp chứng chỉ quốc phòng-H tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012 5. Vào sổ cấp chứng chỉ thể chất ĐH tuyển sinh 2011-CĐ tuyển sinh 2012 6. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh trình độ A năm 2015 7. Vào sổ cấp chứng chỉ tiếng anh B CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013 8. Vào sổ cấp chứng chỉ Tin học B -H liên thông tuyển sinh 2013, -H tuyển sinh 2011 9. Vào sơ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2012, CĐ liên thông tuyển sinh 2013

Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định V/v tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tải về).

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHCNVT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày  đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2014

1. Sổ bằng CĐLT tuyển sinh 2012, CĐ tuyển sinh 2011 2. Sổ bằng TCCN tuyển sinh 2012 3. Sổ cấp chứng chỉ quốc phòng CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 4. Sổ cấp chứng chỉ thể chất CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 5. Sổ cấp chứng chỉ tiếng anh CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 6. Sổ cấp chứng chỉ tin học A CĐ tuyển sinh 2011 - CĐLT tuyển sinh 2012 7. Sổ cấp bằng ĐHLT tuyển sinh năm 2012 8. Sổ cấp chứng chỉ tin học B - ĐHLT tuyển sinh 2012

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2013

1. Sổ bằng Đại học Liên thông tuyển sinh 2012 2. Sổ bằng Cao đẳng LT K7 - K54 3. Sổ bằng Trung cấp chuyên nghiệp 4. Sổ cấp Chứng chỉ Quốc phòng K54 - LTK7 5. Sổ cấp Chứng chỉ thể chất K54 - LTK7 6. Sổ cấp Chứng chỉ Tiếng Anh K54 7. Thông báo

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2012

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2012.

Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp

STT Ngành đào tạo Mã ngành 1 Hóa phân tích 01 2 Công nghệ hóa silicat 02 3 Công nghệ hóa hữu cơ 03 4 Công nghệ hóa vô cơ 04 5 Cơ khí hóa chất 05 6 Công nghệ thông tin 06 7 Điện công nghiệp và dân dụng 07 8 Kế toán 08