Học sinh-Sinh viên

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU “DORAEMON VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG” TẠI VIỆT NAM NĂM 2016


Căn cứ công văn số 1938/BGDĐT-CTHSSV, ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại việt Nam năm 2916. Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam ra đời nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho trẻ em tại Việt Nam; bảo vệ trẻ em Việt Nam phòng tránh tai nạn giao thông, từng bước xây dựng một thế hệ tương lai có kiến thức, ý thức tuân thủ luật giao thông tuyệt đối. Thông qua cuộc thi cũng góp phần tác động sâu sắc và trực tiếp đến ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các tầng lớp xã hội, xây dựng văn hóa giao thông tại Việt Nam.

Nhà trường đề nghị lãnh đạo các khoa, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phổ biến, tuyên truyền, vận động sinh viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực và tham gia Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên có trách nhiệm tổng hợp kết quả tham gia của sinh viên, báo cáo Giám hiệu khi kết thúc thời hạn Cuộc thi.

line

Thông tin khác