Học sinh-Sinh viên

Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016


Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo:

- Tải Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016.

- Tải Lịch sinh hoạt “Tuần công dân - HSSV” đầu năm học 2015 - 2016.

- Thời gian từ ngày 04/8/2015 đến ngày 14/8/2015 tại cơ sở Lâm Thao. Đối tượng áp dụng: Toàn thể SV đang học tập và rèn luyện tại trường.

- Mục đích - Yêu cầu:

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” nhằm tuyên truyền, phổ biến, học tập đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường, nhằm đạt được mục đích yêu cầu sau:

1. Nâng cao nhận thức cho SV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường, nắm được tình hình kinh tế chính trị, xã hội của đất nước, khu vực và quốc tế.

2. Giúp SV hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên, nắm được nhiệm vụ của người học trước sự đòi hỏi đào tạo phải đáp ứng nhu cầu xã hội để tự giác phấn đấu học tập rèn luyện, khơi dậy niềm tự hào truyền thống của Nhà trường.

3. SV phải tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt theo Kế hoạch của Nhà trường, khi kết thúc tuần sinh hoạt, SV phải viết bài thu hoạch để đánh giá nhận thức của mình thông qua đợt sinh hoạt.

line
line

Thông tin khác