Báo cáo công khai

rss feed

Báo cáo công khai 2016-2017

Báo cáo công khai 2016-2017

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2011-2012

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2011-2012

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện công văn số 5901/BGDĐ-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã triển khai thực hiện và công khai cam kết chất lượng chất lượng giáo dục thực tế (Biểu mẫu 20, 21), công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (Biểu mẫu 22, 23) và công khai tài chính (Biểu 24) tại Trường và trên trang thông tin điện tử của Trường (http://www.vui.edu.vn); đồng thời trân trọng gửi quý Bộ Báo cáo thực hiện quy chế công khai của Nhà trường năm học 2014-2015 (có biểu mẫu kèm theo).

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2015-2016

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2015-2016

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2013-2014

BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2013-2014