Trang chủBiểu mẫu

Biểu mẫu

rss feed

Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh

Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT  ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu bìa đồ án, khóa luận Tốt nghiệp

Mẫu bìa đồ án, khóa luận Tốt nghiệp

Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDDT-BTC hướng dẫn bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo

Thông tư số 19/2014/TT-BNV Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Thông tư quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 

Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, bao gồm: nhiệm vụ của các ché danh giảng viên; quy định về thời gian làm việc, giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Điều lệ trường Đại học

Quyết định này quy định về: Nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý trường đại học; hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ; hoạt động hợp tác quốc tế; giảng viên và người học; tài chính và tài sản; quan hệ giữa trường đại học, gia đình và xã hội; tổ chức thực hiện trường đại học.

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Nghị định này quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công, thay đổi và thăng hạng chức danh nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng; biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm; đánh giá; thôi việc, nghỉ hưu và thẩm quyền quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Nghị định này quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật; việc áp dụng hình thức kỷ luật; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.