Trang chủ Biểu mẫu Biểu mẫu đào tạo

Biểu mẫu đào tạo

rss feed

Mẫu bìa đồ án, khóa luận Tốt nghiệp

Mẫu bìa đồ án, khóa luận Tốt nghiệp

Danh mục biểu mẫu đào tạo

Danh mục các biểu mẫu phục vụ cho công tác đào tạo theo thông báo số 62/TB-ĐHCNVT

Biểu mẫu học kỳ phụ (học lại)

Các biểu mẫu liên quan đến học kỳ phụ

Mẫu sổ thực hành, kế hoạch thực hành

Biểu mẫu sổ thực hành và kế hoạch thực hành, thí nghiệm

Mẫu lịch giảng dạy - Sổ tay giáo viên

Mẫu lịch giảng dạy và Sổ tay giáo viên

Mẫu tình hình, đánh giá kết quả thi

Biểu mẫu tình hình thi, đánh giá kết quả học phần, môn học các hệ đào tạo

Mẫu đề thi - đáp án

Biểu mẫu đề và đáp án