Các Khoa

rss feed

Các khoa

STT

Tên đơn vị

Cán bộ quản lý đơn vị

1

Khoa Công nghệ Hóa học

ĐT: (0210) 3 827 503

Email: khhoahoc@vui.edu.vn

Website: http://khoacongnghehoahoc.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 101 nhà 7 tầng

Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa:

- TS. Hoàng Thị Lý

2

Khoa Kỹ thuật Phân tích

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khktpt@vui.edu.vn

Website: http://khoaphantich.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 102 nhà 7 tầng

Trưởng Khoa:

- TS. Nguyễn Minh Quý

Phó trưởng Khoa:

- ThS. Đàm Thị Thanh Mai

- TS. Quản Cẩm Thúy

3

Khoa Công nghệ môi trường

Email: khmoitruong@vui.edu.vn

Website:http://khoacongnghemoitruong.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 107 nhà 7 tầng

Phó trưởng Khoa - phụ trách Khoa:

TS. Nguyễn Minh Tuấn

Phó trưởng Khoa:

- ThS. Đàm Thị Thanh Hương

 

4

Khoa Điện

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khcodien@vui.edu.vn

Website: http://khoadien.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 110 nhà 7 tầng

Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa:

- ThS. NCS. Nguyễn Ánh Dương

Phó trưởng Khoa:

- ThS. Lý Ngô Mai

- TS. Nguyễn Đắc Nam

5

Khoa Cơ khí

ĐT: 0210 3829 247

Email:  khcokhi@vui.edu.vn

Website: http://cokhi.vui.edu.vn/

Liên hệ: Phòng 103 nhà 7 tầng

Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa:

- TS. Vũ Quốc Hiến

Phó trưởng Khoa:

- ThS. Nguyễn Đình Thanh

6

Khoa Kinh tế

ĐT: (0210) 3 815 718

Email: khkinhte@vui.edu.vn

Website: http://khoakinhte.vui.edu.vn/

Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa:

ThS. Đinh Thị Vân Anh

Phó trưởng Khoa:

- ThS. Bùi Thu Huyền

- ThS. NCS. Vũ Thị Phương Lan

7

Khoa Công nghệ Thông tin

ĐT: (0210) 3 868 126

Email: khcntt@vui.edu.vn

website: fit.vui.edu.vn

Phó trưởng Khoa - Phụ trách Khoa:

- ThS. Trần Thị Hiệp

Phó trưởng Khoa:

- ThS. Đỗ Cao Minh

 

8

Khoa Khoa học Cơ bản

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khkhcb@vui.edu.vn

Liên hệ: Cơ sở Việt Trì

Trưởng Khoa:

- ThS. Hoàng Minh Văn

 

 

9

Khoa ngoại ngữ

ĐT: (0210) 3 848 636

Email: khngoaingu@vui.edu.vn

Website: http://khoangoaingu.vui.edu.vn/

Trưởng Khoa:

- ThS. Đỗ Thị Vĩnh Hà

10

Bộ môn Lý luận Chính trị

ĐT: (0210) 3 829 247

Email: khllct@vui.edu.vn

Trưởng Bộ môn:

- TS. Bùi Ngọc Hà