Ngành Kế toán

rss feed

Ngành Kế toán

Mã ngành:D340301

Tổ hợp các môn xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Anh

- Toán, Văn, Anh

1. Các chuyên ngành đào tạo:

+ Kế toán tổng hợp: Quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, ...

+ Kế toán hành chính sự nghiệp: Quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, ...

+ Kế toán doanh nghiệp công nghiệp: Thực hiện công tác kế toán và tư vấn cho nhà quản lý về tình hình tài chính trong các  doanh nghiệp công nghiệp,...

+ Kế toán thương mại, dịch vụ: Thực hiện công tác kế toán và tư vấn tài chính trong các  doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, ...

+ Kế toán kiểm toán: Quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kế toán, kiểm toán trong các doanh nghiệp, các đơn vị, ...

2. Cơ hội nghề nghiệp:

SV tốt nghiệp có thể làm việc tại các bộ phận Kế toán - Tài chính - Tài vụ tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng soạn thảo văn bản pháp lý về kế toán nói riêng và về kinh tế, quản lý nói chung. Các đơn vị có chức năng tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán thuộc các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp hành chính hoặc các doanh nghiệp.