Qui định

rss feed

Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT, ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh

Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh (Ban hành kèm theo Thông tư số: 40/2012/TT-BGDĐT  ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy định về thể thức trình bày văn bản

Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Sơ đồ bố trí các thành phần theo qui định về thể thức văn bản. Bao gồm Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản hành chính (trên khổ giấy A4) và Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn bản

Qui định về bảng chữ viết tắt

Qui định về bảng chữ viết tắt tên các đơn vị thuộc trường và bảng chữ viết tắt tên các loại văn bản và bản sao