Trang chủ Đào tạo Thời khóa biểu - Lịch thi

Thời khóa biểu - Lịch thi

rss feed

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019

TKB NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH THI HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN II - KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN II - KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

Thời khoa biểu học kỳ II, cao học khóa 1, năm học 2017-2018

thời khoa biểu học kỳ II, cao học khóa 1, năm học 2017-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN I - KỲ II NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN I - KỲ II  NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)

LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018

LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018  

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018 GĐ2

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018 GĐ2