Trang chủ

học tập

Hướng dẫn đăng nhập vào Hệ thống:

Sinh viên đăng nhập với mã số sinh viên (MSSV) và mật khẩu do Nhà trường cấp, ngay sau khi đăng nhập hoàn tất, bạn có toàn quyền đổi mật khẩu và bảo mật thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn bị mất (quên mật khẩu) liên hệ với phòng Công tác Sinh viên, Học sinh của Nhà trường để được cấp lại