Trang chủISO 9001-2008

ISO 9001-2008

rss feed

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

- Ban Lãnh Đạo ISO.

- Phòng CTCT&QLSV.

- Phòng Đào Tạo.

- Phòng  Khảo Thí.

- Phòng Khoa học và Công nghệ.

- Phòng Quản Trị.

- Phòng Tổ chức - hành chính.

- Phòng Tài chính - Kế toán.

- Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng.

- Phòng Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp.

- Trung tâm Thí nghiệm thực hành.

- Trung tâm Thông tin thư viên.

 

 

TT
TÊN TÀI LIỆU

Mã số

Lần ban hành

Ghi chú

1

2

3

4

I

Ban lãnh đạo

1

Sổ tay chất lượng

STCL

X

 

 

 

 

2

Chính sách chất lượng

CSCL

X

 

 

 

 

3

Mục tiêu chất lượng

MTCL

X

 

 

 

 

4

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT.01/LĐ

X

 

 

 

 

5

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT.02/LĐ

X

 

 

 

 

6

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT.03/LĐ

X

 

 

 

 

7

Quy trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến

QT.04/LĐ

X

 

 

 

 

8

Quy trình kiểm soát công việc không phù hợp

QT.05/LĐ

X

 

 

 

 

9

Quy trình họp xem xét của lãnh đạo

QT.06/LĐ

X

 

 

 

 

II

Phòng Tổ chức Hành chính

10

Quy trình tuyển viên chức

QT.01/TCHC

X

 

 

 

 

11

Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ

QT.02/TCHC

X

 

 

 

 

12

Quy trình hành chính văn thư

QT.03/TCHC

X

 

 

 

 

13

Quy trình xét nâng lương CBVC

QT.04/TCHC

X

 

 

 

 

14

Quy trình đào tạo bồi dưỡng CBVC

QT.05/TCHC

X

 

 

 

 

15

Quy trình xét thi đua khen thưởng

QT.06/TCHC

X

 

 

 

 

16

Quy trình hợp tác quốc tế

QT.07/TCHC

X

 

 

 

 

III.

Phòng Đào tạo

17

Quy trình xây dựng thời khóa biểu

QT.01/ĐT

X

 

 

 

 

18

Quy trình quản lý kết quả học tập

QT.02/ĐT

X

 

 

 

 

19

Quy trình đăng ký và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

QT.03/ĐT

X

 

 

 

 

20

Quy trình công nhận tốt nghiệp

QT.04/ĐT

X

 

 

 

 

21

Quy trình biên soạn chương trình đào tạo

QT.05/ĐT

X

 

 

 

 

22

Quy trình Biên soạn giáo trình đào tạo

QT.06/ĐT

X

 

 

 

 

 

Phòng CTCTHSSV

 

 

 

 

 

 

23

Quy trình tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ HSSV

QT.01/CTCTHSSV

X

 

 

 

 

24

Quy trình xét học bổng HSSV

QT.02/CTCTHSSV

X

 

 

 

 

25

Quy trình quản lý chế độ chính sách

QT.03/CTCTHSSV

X

 

 

 

 

26

Quy trình cho điểm rèn luyện HSSV

QT.04/CTCTHSSV

X

 

 

 

 

27

Quy trình xử  lý kỷ luật HSSV

QT.05/CTCTHSSV

X

 

 

 

 

28

Quy trình thi đua khen thưởng

QT.06/CTCTHSSV

X

 

 

 

 

 

Phòng Quản Trị

 

 

 

 

 

 

29

Quy trình mua hàng

QT.01/QT

X

 

 

 

 

30

Quy trình quản lý tài sản

QT.02/QT

X

 

 

 

 

31

Quy trình sửa chữa bảo dưỡng

QT.03/QT

X

 

 

 

 

 

Phòng TT&ĐBCL

 

X

 

 

 

 

32

Quy trình  thanh tra đào tạo

QT.01/TTr-ĐBCL

X

 

 

 

 

33

Quy trình thanh tra hoạt động thi

QT.02/TTr-ĐBCL

X

34

Quy trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến người học

QT.03/TTr-ĐBCL

X

 

 

 

 

35

Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với giảng viên

QT.04/TTr-ĐBCL

X

 

 

 

 

36

Quy trình tự đánh giá chất lượng đào tạo

QT.05/TTr-ĐBCL

X

 

 

 

 

 

Phòng Tài chính Kế toán

 

 

 

 

 

 

37

Quy trình lập dự toán ngân sách

QT.01/TCKT

X

 

 

 

 

38

Quy trình quản lý thu học phí

QT.02/TCKT

X

 

 

 

 

39

Quy trình tạm ứng, thanh toán và thanh toán tạm ứng

QT.03/TCKT

X

 

Phòng Khảo thì

 

 

 

 

 

 

40

Quy trình ra và quản lý đề thi

QT.01/KT

X

 

 

 

 

41

Quy trình tổ chức thi

QT.02/KT

X

 

 

 

 

42

Quy trình chấm và công bố kết quả thi

QT.03/KT

X

 

 

 

 

 

Phòng Khoa học và Công nghệ

 

 

 

 

 

 

43

Quy trình quản lý hoạt động khoa học

QT.01/KHCN

X

 

 

 

 

44

Quy trình tổ chức hội thảo khoa học

QT.02/KHCN

X

 

 

 

 

45

Quy trình xuất bản tập san KHCN

QT.03/KHCN

X

 

 

 

 

Phòng Tuyển sinh & QHDN

46

Quy trình tuyển sinh

QT.01/TS

X

 

 

 

 

47

Quy trình tư vấn giới thiệu việc làm

QT.02/TS

X

 

 

 

 

 

Trung tâm thông tin thư viện

 

 

 

 

 

 

48

Quy trình phục phòng đọc

QT.01/TV

X

 

 

 

 

49

Quy trình mượn trả tài liệu

QT.02/TV

X

50

Quy trình sử lý tài liệu giấy

QT.03/TV

X

 

 

 

 

51

Quy trình bổ sung tài liêu

QT.04/TV

X

 

 

 

 

52

Quy trình kiểm kê tài liệu

QT.05/TV

X

 

Trung tâm thực nghiệm thực hành

 

 

 

 

 

 

53

Quy trình quản lý và sử dụng trang thiết bị thực tập

QT.01/TNTH

X