Lịch làm việc

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ NGÀY 29/4 ĐẾN NGÀY 04/5/2019


Từ 27/4 - 01/5/2019

Từ ngày 27/4 đến hết ngày 01/5/2019

Nghỉ lễ chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động -1/5 (Theo thông báo số 42/TB-ĐHCNVT ngày 03/4/2019)

Các đơn vị phân công trực theo Kế hoạch của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ

 

Thứ năm ngày 02/5

7h30

Họp bàn công tác tổ chức ngày hội tuyển dụng, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên năm 2019

Địa điểm: Phòng 201C3

TP: Ban Giám hiệu; Trưởng các khoa QLSV; Trưởng các phòng: Quản lý Đào tạo,Tổ chức-Hành chính, Quản trị, Công tác sinh viên; Trưởng, phó phòng Tuyển sinh &HTĐT,

Kính mời Bí thư Đoàn thanh niên dự

 

Thứ sáu ngày 03/5

14h00

 

 

 

 

 

14h00

Họp Đảng ủy

Địa điểm: Tại phòng 201nhà C3

Thành phần: Các đồng chí trong Đảng ủy

 

Ceminar về một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra đánh giá trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ

Người báo cáo: Đ/c: Lê Thị Thu Hiền - Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Thành phần: Các cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học; Phòng Khảo thí &ĐBCL; Các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm đến dự

Địa điểm: Phòng 210 - Cơ sở Việt trì

 

line

Thông tin khác