Năm 2011

rss feed

Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2011

 

Căn cứ công văn số 4366/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và TCCN; và công văn số 8428/BGDĐT-PC ngày 15/12/2010 về việc công bố công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ năm 2011.

1. Sổ  bằng Cao đẳng K52 và liên thông K5

2. Sổ bằng Trung cấp

3. Sổ bằng Cao đẳng TC K5

4. Sổ cấp chứng chỉ quốc phòng K52 và Liên thông K5

5. Sổ cấp chứng chỉ GDTC K52 và liên thông K5

6. Sổ cấp chứng chỉ tiếng anh K52