Trang chủNghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học

rss feed

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ

Ngày 28/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Nguyễn Minh Tuấn đã bảo vệ thành công cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Công thương “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu polyme siêu thấm từ phế liệu (rơm, rạ) để ứng dụng trong nông nghiệp”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 028/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Vũ Đức Cường đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp và xác định tính kháng ung thu của một số dẫn xuất indenoisoquinilin có nhóm thể đơn giản ở vòng B”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 28/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Hoàng Thị Lý đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá khả năng kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn xuất 4H-chromen”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 26/12/2017, TS. Bùi Ngọc Hà đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và các hoạt động phong trào”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 12/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, ThS. Bùi Thị Phương Thảo đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu xác định axit uric trong mẫu sinh học (nước tiểu) bằng điện cực biến tính”.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 11/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Mạc Đình Thiết đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp vật liệu quang xúc tác nano Mn-TiO2 theo phương pháp sol-gel và ứng dụng trong phân hủy thuốc nhuộm xanh metylen”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 07/12/2017, tại phòng 305, giảng đường C1, TS. Đặng Ngọc Định đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Nghiên cứu quá trình thu hồi Sn, Cu từ bo mạch chủ của thiết bị điện tử bằng phương pháp điện hóa”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC

Ngày 02/12/2017, tại phòng 201, nhà 7 tầng, TS. Vũ Đình Ngọ đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước “Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết lignin và thu hồi sợi xenlulo từ rơm rạ để sản xuất một số sản phẩm công nghiệp”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 28/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, NCS.ThS. Nguyễn Quốc Khánh đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng hệ thống và triển khai đào tạo trực tuyến học phần Kiến trúc Máy tính và Mạng máy tính chuyên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng vào Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

Ngày 23/11/2017, tại phòng 305 giảng đường C1, TS. Nguyễn Tiến Khí đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường: “Nghiên cứu tổng hợp Pt kích thước nano với hình dạng khác nhau và thăm dò khả năng ứng dựng trong lĩnh vực xúc tác”.