Trang chủ Đào tạo Quy chế - Quy định

Quy chế - Quy định

rss feed

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì 2016

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quytại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 577/QĐ-ĐHCNVT, ngày 11 tháng 8 năm 2016)

Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định V/v tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tải về).

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quy tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHCNVT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày  đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp

Một số văn bản quy định về công tác đào tạo

Danh sách các văn bản quy định về công tác đào tạo