Quy chế - Quy định

Một số văn bản quy định về công tác đào tạo


 1. Luật giáo dục
 • Nội dung: Luật giáo dục
 1. Luật số 44/2009/QH12 ngày 4/12/2009:
 • Nội dung: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
 1. Thông tư số 3/2010/TT-BGD ĐT ngày 11/2/2010
 • Nội dung: Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
 1. Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
 • Nội dung: Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp
 1. Thông tư số 21/2009/TT-BGDĐT ngày 12/8/2009
 • Nội dung: Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng
 1. Quyết định số 42 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 7  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Nội dung: Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học
 1. Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDDT ngày 13/02/2008
 • Nội dung: Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
 1. Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDDT ngày 01/8/2007
 • Nội dung: Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
 1. Quyết định số 36/2007/QĐ-BGDDT ngày 28/6/2007
 • Nội dung: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm
 1. Quyết định số 33 /2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007
 • Nội dung: Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
 1. Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007
 • Nội dung: Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy
 1. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDDT ngày 26/6/2006
 • Nội dung: Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
 1. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDDT ngày 15/8/2007
 • Nội dung: Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 1. Thông tư số 27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/10/2010
 • Nội dung: Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
 1. Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
 • Nội dung: Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010-NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giao dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014-2015

16. Thông tư số 46/2011/TT-BGDĐT ngày 17/10/2011

 • Nội dung: Ban hành quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

17. Thông tư số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011

 • Nội dung: Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

18. Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Nội dung: Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

line