Quy chế - Quy định

Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì


Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đại học, cao đẳng chính quytại Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHCNVT, ngày 15 tháng 3 năm 2013) (tải về).

line
line

Thông tin khác