Quy chế - Quy định

Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại...


Qui định V/v tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì (tải về).

line
line

Thông tin khác