Quy chế - Quy định

Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì


Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐ-ĐHCNVT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.

Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì (tải về).

line
line

Thông tin khác