<![CDATA[Bậc Cao đẳng]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang.html vi-vn Wed, Jan 11, 2012 16:03:28 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/bac-cao-dang.html <![CDATA[CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2013, 2014]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang/chuan-dau-ra-trinh-do-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2013-2014.html Fri, Jan 01, 2016 13:03:29 GMT+7 <![CDATA[CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang/chuan-dau-ra-trinh-do-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:59:38 GMT+7