<![CDATA[Báo cáo công khai]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai.html vi-vn Mon, Jul 03, 2017 17:14:00 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/bao-cao-cong-khai.html <![CDATA[Báo cáo công khai 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-2016-2017.html Fri, Jan 19, 2018 17:46:06 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2011-2012]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2011-2012.html Thu, Jun 15, 2017 08:55:33 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2012-2013.html Thu, Jun 15, 2017 08:56:30 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2014-2015]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2014-2015.html Fri, Jan 17, 2014 08:59:05 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2015-2016.html Tue, Feb 28, 2017 15:14:35 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2013-2014]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2013-2014.html Wed, Jul 05, 2017 12:06:47 GMT+7