<![CDATA[Biểu mẫu, hướng dẫn]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan.html vi-vn Mon, Apr 04, 2011 11:18:42 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/bieu-mau-huong-dan.html <![CDATA[MẪU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI (SINH VIÊN)]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/mau-thong-tin-ket-qua-nghien-cuu-de-tai-sinh-vien.html Wed, Aug 22, 2018 15:48:54 GMT+7 <![CDATA[Mẫu phản biện giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/mau-phan-bien-giao-trinh-bai-giang-tai-lieu-hoc-tap.html Thu, Nov 16, 2017 15:20:42 GMT+7 <![CDATA[CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/cac-van-ban-bo-cong-thuong-ve-kh-cn.html Thu, Apr 20, 2017 16:45:35 GMT+7 <![CDATA[CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/cac-van-ban-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.html Thu, Apr 20, 2017 16:12:50 GMT+7 <![CDATA[Các mẫu đề xuất KHCN cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/ca-c-ma-u-de-xua-t-khcn-ca-p-bo-ti-nh-nha-nuo-c.html Wed, Mar 09, 2016 13:23:01 GMT+7 <![CDATA[Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/ho-so-nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong.html Tue, Dec 01, 2015 14:03:23 GMT+7 <![CDATA[Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/ho-so-nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-khoa.html Mon, Sep 21, 2015 16:06:57 GMT+7 <![CDATA[Các mẫu biểu Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/cac-mau-bieu-khoa-hoc-va-cong-nghe-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-phu-tho.html Mon, Jun 01, 2015 15:14:19 GMT+7 <![CDATA[Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/mau-thuyet-minh-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Tue, Apr 14, 2015 14:46:46 GMT+7 <![CDATA[Quy định trình bày bài báo khoa học]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/quy-dinh-trinh-bay-bai-bao-khoa-hoc.html Sat, Apr 06, 2013 23:33:20 GMT+7