<![CDATA[Các ngành đào tạo]]> http://vui.edu.vn/cac-nganh-dao-tao.html vi-vn Thu, Mar 31, 2011 08:41:10 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/cac-nganh-dao-tao.html <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-nam-2016.html Sat, Mar 10, 2018 13:26:03 GMT+7 <![CDATA[Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-trung-cap/danh-sach-cac-nganh-dao-tao-bac-trung-cap-chuyen-nghiep.html Fri, Jun 22, 2012 17:21:08 GMT+7 <![CDATA[Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-cao-dang/danh-sach-cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-cao-dang-chinh-quy.html Thu, Feb 16, 2012 07:22:54 GMT+7 <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-nam-2012.html Thu, Feb 16, 2012 07:16:35 GMT+7