<![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra]]> http://vui.edu.vn/cong-khai-chuan-dau-ra.html vi-vn Thu, Mar 31, 2011 08:48:38 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/cong-khai-chuan-dau-ra.html <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2017.html Mon, Mar 12, 2018 09:25:47 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2016.html Sun, Mar 11, 2018 19:14:40 GMT+7 <![CDATA[Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-bang-tot-nghiep-dh-lien-thong-2015.html Tue, Oct 31, 2017 07:30:39 GMT+7 <![CDATA[CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2013, 2014]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang/chuan-dau-ra-trinh-do-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2013-2014.html Fri, Jan 01, 2016 13:03:29 GMT+7 <![CDATA[CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang/chuan-dau-ra-trinh-do-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:59:38 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2012-2013-2014.html Fri, Jan 01, 2016 12:52:51 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:40:29 GMT+7 <![CDATA[Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng 2015]]> http://vui.edu.vn/cong-khai-chuan-dau-ra/quyet-dinh-ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:10:38 GMT+7