<![CDATA[Đào tạo đại học]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc.html vi-vn Thu, Mar 31, 2011 08:44:04 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/dao-tao-dai-hoc.html <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc.html Thu, Feb 16, 2012 07:16:35 GMT+7 <![CDATA[Ngành Hóa học]]> http://vui.edu.vn/nganh-hoa-hoc-1/nganh-hoa-hoc.html Fri, Jan 30, 2015 12:42:56 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc-1/nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc.html Fri, Jan 30, 2015 12:49:48 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-moi-truong/nganh-cong-nghe-ky-thuat-moi-truong.html Fri, Jan 30, 2015 14:37:18 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi/nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi.html Fri, Jan 30, 2015 14:38:53 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dien-dien-tu.html Fri, Jan 30, 2015 14:40:23 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, tự động hóa]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-tu-dong-hoa/nganh-cong-nghe-ky-thuat-dieu-khien-tu-dong-hoa.html Fri, Jan 30, 2015 14:41:43 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ thông tin]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-thong-tin/nganh-cong-nghe-thong-tin.html Fri, Jan 30, 2015 14:42:41 GMT+7 <![CDATA[Ngành Kế toán]]> http://vui.edu.vn/nganh-ke-toan/nganh-ke-toan.html Fri, Jan 30, 2015 14:43:38 GMT+7 <![CDATA[Ngành Quản trị kinh doanh]]> http://vui.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh/nganh-quan-tri-kinh-doanh.html Fri, Jan 30, 2015 14:44:40 GMT+7 <![CDATA[Ngành Ngôn ngữ Anh]]> http://vui.edu.vn/nganh-ngon-ngu-anh/nganh-ngon-ngu-anh.html Fri, Jan 30, 2015 14:45:20 GMT+7 <![CDATA[Ngành Công nghệ Sinh học]]> http://vui.edu.vn/nganh-cong-nghe-sinh-hoc/nganh-cong-nghe-sinh-hoc.html Mon, Aug 17, 2015 14:49:52 GMT+7