<![CDATA[Đào tạo đại học]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc.html vi-vn Thu, Mar 31, 2011 08:44:04 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/dao-tao-dai-hoc.html <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-nam-2016.html Sat, Mar 10, 2018 13:26:03 GMT+7 <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-nam-2012.html Thu, Feb 16, 2012 07:16:35 GMT+7