<![CDATA[Đào tạo]]> http://vui.edu.vn/dao-tao.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:53:27 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/dao-tao.html <![CDATA[Điều chỉnh lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/dieu-chinh-lich-thi-ky-v-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-khoa-tuyen-sinh-2016.html Tue, Dec 18, 2018 14:21:52 GMT+7 <![CDATA[Điều chỉnh lịch thi học kỳ I-ĐH khóa TS 2018; Kỳ III-ĐH khóa TS 2017; kỳ III-ĐH khóa TS 2015.]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/dieu-chinh-lich-thi-hoc-ky-i-dh-khoa-ts-2018-ky-iii-dh-khoa-ts-2017-ky-iii-dh-khoa-ts-2015.html Tue, Dec 18, 2018 14:09:03 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kết thúc HP kỳ I các lớp ĐH khóa TS 2018 (2 cơ sở)]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hp-ky-i-cac-lop-dh-khoa-ts-2018-2-co-so.html Mon, Dec 17, 2018 14:35:50 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kết thúc HP giai đoạn II kỳ III các lớp ĐH khóa TS 2017 (2 cơ sở)]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hp-giai-doan-ii-ky-iii-cac-lop-dh-khoa-ts-2017-2-co-so.html Mon, Dec 17, 2018 14:33:03 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn II kỳ V các lớp ĐH khóa TS 2016 (2 cơ sở)]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-giai-doan-ii-ky-v-cac-lop-dh-khoa-ts-2016-2-co-so.html Mon, Dec 17, 2018 14:31:27 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn II kỳ VII các lớp Đại học khóa TS 2015 (2 cơ sở)]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-giai-doan-ii-ky-vii-cac-lop-dai-hoc-khoa-ts-2015-2-co-so.html Mon, Dec 17, 2018 14:29:16 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kỳ V đại học vừa làm vừa học khóa tuyển sinh 2016]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ky-v-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-khoa-tuyen-sinh-2016.html Mon, Dec 17, 2018 14:26:50 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kết thúc học phần học kỳ VII-ĐH khóa tuyển sinh 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-hoc-ky-vii-dh-khoa-tuyen-sinh-2015.html Fri, Nov 30, 2018 15:35:44 GMT+7 <![CDATA[Thời khóa biểu Kỳ I năm học 2018-2019 lớp thạc sỹ CNHH]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-i-nam-hoc-2018-2019-lop-thac-sy-cnhh.html Fri, Nov 30, 2018 10:27:20 GMT+7 <![CDATA[Lịch thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-ky-i-nam-hoc-2018-2019.html Fri, Nov 30, 2018 10:26:17 GMT+7 <![CDATA[lịch thi giữa kỳ giai đoạn II kỳ I năm học 2018-2019 (khóa 15, 16, 17)]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-giua-ky-giai-doan-ii-ky-i-nam-hoc-2018-2019-khoa-15-16-17.html Tue, Nov 13, 2018 14:55:57 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI GIỮA HỌC KỲ KHÓA TS 2018]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-giua-hoc-ky-khoa-ts-2018.html Fri, Oct 26, 2018 17:42:09 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI KẾT THÚC GIAI ĐOẠN 1 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-giai-doan-1-hoc-ky-i-nam-hoc-2018-2019.html Thu, Sep 27, 2018 15:08:33 GMT+7 <![CDATA[TKB NĂM HỌC 2018 - 2019]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/tkb-nam-hoc-2018-2019.html Fri, Jul 27, 2018 16:34:14 GMT+7 <![CDATA[MINH CHỨNG]]> http://vui.edu.vn/ho-so-mo-nganh-cong-nghe-ky-thuat-oto/minh-chung.html Tue, Jul 24, 2018 08:31:28 GMT+7 <![CDATA[BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH]]> http://vui.edu.vn/ho-so-mo-nganh-cong-nghe-ky-thuat-oto/bien-ban-tham-dinh.html Tue, Jul 24, 2018 08:31:12 GMT+7 <![CDATA[PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ]]> http://vui.edu.vn/ho-so-mo-nganh-cong-nghe-ky-thuat-oto/phieu-tu-danh-gia.html Tue, Jul 24, 2018 08:30:48 GMT+7 <![CDATA[HỒ SƠ GIẢNG VIÊN]]> http://vui.edu.vn/ho-so-mo-nganh-cong-nghe-ky-thuat-oto/ho-so-giang-vien.html Tue, Jul 24, 2018 08:30:28 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO]]> http://vui.edu.vn/ho-so-mo-nganh-cong-nghe-ky-thuat-oto/chuong-trinh-dao-tao.html Tue, Jul 24, 2018 08:30:07 GMT+7 <![CDATA[ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH]]> http://vui.edu.vn/ho-so-mo-nganh-cong-nghe-ky-thuat-oto/de-an-mo-nganh.html Tue, Jul 24, 2018 08:29:48 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN II - KỲ II NĂM HỌC 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-hoc-phan-giai-doan-ii-ky-ii-nam-hoc-2017-2018.html Thu, May 31, 2018 17:49:19 GMT+7 <![CDATA[Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2018]]> http://vui.edu.vn/nam-2018/cong-khai-van-bang-chung-chi-nam-2018.html Fri, May 18, 2018 11:05:05 GMT+7 <![CDATA[Thời khoa biểu học kỳ II, cao học khóa 1, năm học 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-ii-cao-hoc-khoa-1-nam-hoc-2017-2018.html Mon, Apr 23, 2018 17:03:14 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIAI ĐOẠN I - KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 ]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-ket-thuc-hoc-phan-giai-doan-i-ky-ii-nam-hoc-2017-2018.html Fri, Mar 16, 2018 15:24:12 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2017]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2017.html Mon, Mar 12, 2018 09:25:47 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2016]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2016.html Sun, Mar 11, 2018 19:14:40 GMT+7 <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2016]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-nam-2016.html Sat, Mar 10, 2018 13:26:03 GMT+7 <![CDATA[Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì 2016]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/qui-dinh-to-chuc-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2016.html Mon, Feb 26, 2018 08:28:36 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC]]> http://vui.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-1/chuong-trinh-dao-tao-trinh-do-dai-hoc.html Fri, Jan 19, 2018 17:48:38 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ II ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-ii-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-nam-2017.html Fri, Jan 19, 2018 07:17:48 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2017-2018 GĐ1]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-ii-nam-2017-2018-gd1.html Wed, Jan 03, 2018 13:22:52 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ I - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2017 (ĐỢT 2)]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-i-dai-hoc-lien-thong-khoa-tuyen-sinh-2017-dot-2.html Mon, Dec 11, 2017 15:47:17 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI HẾT KỲ GIAI ĐOẠN 2 HỌC KỲ 1 CÁC KHÓA TS 2014,2015,2016,2017 NĂM HỌC 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-het-ky-giai-doan-2-hoc-ky-1-cac-khoa-ts-2014-2015-2016-2017-nam-hoc-2017-2018.html Wed, Dec 06, 2017 13:53:14 GMT+7 <![CDATA[Công khai bằng tốt nghiệp ĐH Liên thông 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-bang-tot-nghiep-dh-lien-thong-2015.html Tue, Oct 31, 2017 07:30:39 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018 GĐ2]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-i-nam-2017-2018-gd2.html Thu, Oct 19, 2017 09:29:34 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI GIAI ĐOẠN I - KỲ I CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2017]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-giai-doan-i-ky-i-cac-lop-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2017.html Thu, Oct 12, 2017 11:09:07 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI GIAI ĐOẠN I - KỲ VII CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2014 ]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-giai-doan-i-ky-vii-cac-lop-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2014.html Thu, Sep 28, 2017 11:37:21 GMT+7 <![CDATA[LỊCH HỌC BỔ XUNG KIÊN THỨC CHO ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2017]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-hoc-bo-xung-kien-thuc-cho-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2017.html Mon, Sep 18, 2017 17:44:47 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-i-nam-2017-2018.html Thu, Sep 14, 2017 09:09:24 GMT+7 <![CDATA[Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2017]]> http://vui.edu.vn/nam-2017/cong-khai-van-bang-chung-chi-nam-2017.html Wed, Jul 12, 2017 12:18:16 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ II NĂM 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-ii-nam-2016-2017.html Fri, Jan 06, 2017 07:47:29 GMT+7 <![CDATA[Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2016 ( Bản mới nhất)]]> http://vui.edu.vn/nam-2016/cong-khai-van-bang-chung-chi-nam-2016-ban-moi-nhat.html Tue, Dec 20, 2016 17:07:26 GMT+7 <![CDATA[LICH THI LAN 1 KY 1 ĐH - CĐ TS 2016]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-lan-1-ky-1-dh-cd-ts-2016.html Wed, Nov 30, 2016 14:33:58 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI HỌC KỲ II ]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/lich-thi-hoc-ky-ii.html Thu, Nov 24, 2016 07:38:36 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU KỲ III ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-ky-iii-dai-hoc-lien-thong-2015.html Mon, Aug 15, 2016 15:16:58 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU TỪ 08/08/2016 ĐẾN 04/12/2016]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-tu-08-08-2016-den-04-12-2016.html Fri, Jul 29, 2016 11:07:28 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI LẦN I - KỲ II CÁC LỚP LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-lan-i-ky-ii-cac-lop-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2015.html Wed, Jul 27, 2016 15:08:01 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI LẦN 2 - KỲ II CÁC LỚP ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG KHÓA TS 2013, 2014, 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-lan-2-ky-ii-cac-lop-dai-hoc-cao-dang-khoa-ts-2013-2014-2015.html Wed, Jul 06, 2016 22:43:51 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG THAY THẾ ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2016]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-cac-hoc-phan-tuong-duong-thay-the-do-an-khoa-luan-tot-nghiep-2016.html Fri, Apr 01, 2016 18:10:29 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 1,23 ]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-phan-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-1-23.html Thu, Mar 17, 2016 09:26:48 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG KHÓA TUYỂN SINH 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-ii-dai-hoc-lien-thong-khoa-tuyen-sinh-2015.html Tue, Mar 01, 2016 09:00:12 GMT+7 <![CDATA[LỊCH KIỂM TRA CÁC HỌC PHẦN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-kiem-tra-cac-hoc-phan-nang-cao-ky-nang-nghe-nghiep-nganh-cong-nghe-thong-tin.html Tue, Mar 01, 2016 08:57:01 GMT+7 <![CDATA[LỊCH HỌC TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2013, TRÌNH ĐỘ A CÁC LỚP CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2014]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-hoc-tin-hoc-ung-dung-trinh-do-b-cac-lop-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-nam-2013-trinh-do-a-cac-lop-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2014.html Tue, Mar 01, 2016 08:55:34 GMT+7 <![CDATA[LỊCH HỌC CÁC HỌC PHẦN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-hoc-cac-hoc-phan-nang-cao-ky-nang-nghe-nghiep-nganh-cong-nghe-ky-thuat-hoa-hoc.html Tue, Mar 01, 2016 08:53:04 GMT+7 <![CDATA[KHOA KINH TẾ: LỊCH BẢO VỆ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA TUYỂN SINH 2012]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/khoa-kinh-te-li-ch-ba-o-ve-chuyen-de-thuc-tap-to-t-nghie-p-khoa-tuyen-sinh-2012.html Fri, Feb 26, 2016 14:44:37 GMT+7 <![CDATA[CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2013, 2014]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang/chuan-dau-ra-trinh-do-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2013-2014.html Fri, Jan 01, 2016 13:03:29 GMT+7 <![CDATA[CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-cao-dang/chuan-dau-ra-trinh-do-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:59:38 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2012, 2013, 2014]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2012-2013-2014.html Fri, Jan 01, 2016 12:52:51 GMT+7 <![CDATA[Công khai chuẩn đầu ra trình độ Đại học khóa tuyển sinh 2015]]> http://vui.edu.vn/bac-dai-hoc/cong-khai-chuan-dau-ra-trinh-do-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:40:29 GMT+7 <![CDATA[Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học, cao đẳng 2015]]> http://vui.edu.vn/cong-khai-chuan-dau-ra/quyet-dinh-ban-hanh-chuan-dau-ra-cac-nganh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-2015.html Fri, Jan 01, 2016 12:10:38 GMT+7 <![CDATA[LỊCH HỌC CÁC HỌC PHẦN NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-hoc-cac-hoc-phan-nang-cao-ky-nang-nghe-nghiep-nganh-cong-nghe-ky-thuat-co-khi.html Fri, Dec 25, 2015 15:26:09 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-ii-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2015.html Thu, Dec 24, 2015 14:29:22 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IV - ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2014]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-iv-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2014.html Thu, Dec 24, 2015 14:26:46 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI- ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2013]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-vi-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2013.html Thu, Dec 24, 2015 14:24:29 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ IV - CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2014]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-iv-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-2014.html Thu, Dec 24, 2015 14:22:02 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VI - CAO ĐẲNG KHÓA TUYỂN SINH 2013]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-vi-cao-dang-khoa-tuyen-sinh-2013.html Fri, Dec 18, 2015 08:43:40 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VIII - ĐẠI HỌC KHÓA TUYỂN SINH 2012]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-viii-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-2012.html Fri, Dec 18, 2015 08:41:27 GMT+7 <![CDATA[THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - LỚP KTLT3Đ15]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-i-lop-ktlt3d15.html Fri, Dec 18, 2015 08:38:55 GMT+7 <![CDATA[Thời khóa biểu, Lịch học, Lịch Kiểm tra các lớp khóa TS Đại học Liên thông 2014]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-lich-hoc-lich-kiem-tra-cac-lop-khoa-ts-dai-hoc-lien-thong-2014.html Fri, Dec 18, 2015 08:37:09 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI LẦN I KỲ III CÁC LỚP ĐH LIÊN THÔNG KHÓA TS 2014]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-lan-i-ky-iii-cac-lop-dh-lien-thong-khoa-ts-2014.html Fri, Dec 04, 2015 16:51:36 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI LẦN I KỲ VII CÁC LỚP ĐH KHÓA TUYỂN SINH 2012]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-thi-lan-i-ky-vii-cac-lop-dh-khoa-tuyen-sinh-2012.html Fri, Dec 04, 2015 16:50:19 GMT+7 <![CDATA[Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015 – 2016]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/thong-bao-dang-ky-hoc-phan-hoc-ky-2-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Dec 02, 2015 15:38:41 GMT+7 <![CDATA[Lịch kiểm tra Tin học các lớp CĐ khóa 2013, ĐH khóa 2012]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-kiem-tra-tin-hoc-cac-lop-cd-khoa-2013-dh-khoa-2012.html Mon, Nov 02, 2015 09:35:16 GMT+7 <![CDATA[LỊCH KIỂM TRA TIẾNG ANH TOEIC LẦN 2 - CÁC LỚP CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA TS 2013]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/lich-kiem-tra-tieng-anh-toeic-lan-2-cac-lop-cao-dang-cao-dang-lien-thong-khoa-ts-2013.html Mon, Nov 02, 2015 09:32:28 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch ôn tập cho sinh viên dự thi Olympic Hóa học cấp trường]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/ke-hoach-on-tap-cho-sinh-vien-du-thi-olympic-hoa-hoc-cap-truong.html Thu, Oct 29, 2015 14:58:55 GMT+7 <![CDATA[Thời khóa biểu học kỳ I - lớp ĐT1C15, DTLT1Đ15]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-i-lop-dt1c15-dtlt1d15.html Tue, Oct 20, 2015 16:26:35 GMT+7 <![CDATA[Thời khóa biểu học kỳ I - Đại học Liên Thông khóa TS 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/thoi-khoa-bieu-hoc-ky-i-dai-hoc-lien-thong-khoa-ts-2015.html Tue, Oct 20, 2015 16:20:32 GMT+7 <![CDATA[TKB học phần Tiếng Anh nâng cao - các lớp Liên thông CĐ - ĐH tuyển sinh 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/tkb-hoc-phan-tieng-anh-nang-cao-cac-lop-lien-thong-cd-dh-tuyen-sinh-2015.html Wed, Sep 30, 2015 16:29:43 GMT+7 <![CDATA[TKB Học kỳ I - Đại học khóa tuyển sinh năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/tkb-hoc-ky-i-dai-hoc-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Wed, Sep 30, 2015 16:26:44 GMT+7 <![CDATA[TKB Lịch học cải thiện Tiếng Anh cơ bản]]> http://vui.edu.vn/thoi-khoa-bieu-lich-thi/tkb-lich-hoc-cai-thien-tieng-anh-co-ban.html Wed, Sep 30, 2015 16:23:21 GMT+7 <![CDATA[Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/quyet-dinh-cua-bo-giao-duc-va-dao-tao-cho-phep-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dao-tao-de-cap-bang-tot-nghiep-dai-hoc-thu-hai.html Thu, Sep 17, 2015 11:23:31 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đào tạo liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dao-tao-lien-thong-tu-trinh-do-trung-cap-chuyen-nghiep-va-cao-dang-nghe-len-trinh-do-dai-hoc.html Thu, Sep 03, 2015 15:16:05 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc xét xếp hạng năm đào tạo, học lực học kỳ 2 năm học 2014-2015 và đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/thong-bao-ve-viec-xet-xep-hang-nam-dao-tao-hoc-luc-hoc-ky-2-nam-hoc-2014-2015-va-dang-ky-hoc-phan-hoc-ky-1-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Jul 29, 2015 18:39:54 GMT+7 <![CDATA[Thông báo thay đổi thời gian giảng dạy, học tập từ năm học 2015-2016 ]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/thong-bao-thay-doi-thoi-gian-giang-day-hoc-tap-tu-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Jul 22, 2015 11:20:30 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2015]]> http://vui.edu.vn/nam-2015/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2015.html Thu, Jul 09, 2015 16:39:15 GMT+7 <![CDATA[Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/qui-dinh-ve-viec-to-chuc-day-hoc-va-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-hoc-phan-giao-duc-the-chat-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 15, 2015 14:39:25 GMT+7 <![CDATA[Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/qui-dinh-to-chuc-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 15, 2015 14:33:04 GMT+7 <![CDATA[Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-qui-che-dao-tao-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 15, 2015 14:30:05 GMT+7 <![CDATA[Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/quy-dinh-ve-cau-truc-dinh-dang-van-ban-hinh-thuc-trinh-bay-doi-voi-do-an-khoa-luan-tot-nghiep.html Fri, May 15, 2015 14:22:45 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2014]]> http://vui.edu.vn/nam-2014/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2014.html Wed, Oct 01, 2014 08:22:46 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2013]]> http://vui.edu.vn/nam-2013/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2013.html Thu, Oct 24, 2013 10:40:06 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2012]]> http://vui.edu.vn/nam-2012/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2012.html Thu, Oct 24, 2013 10:14:41 GMT+7 <![CDATA[Danh sách các ngành đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-trung-cap/danh-sach-cac-nganh-dao-tao-bac-trung-cap-chuyen-nghiep.html Fri, Jun 22, 2012 17:21:08 GMT+7 <![CDATA[Danh sách các ngành,chuyên ngành đào tạo bậc cao đẳng chính quy]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-cao-dang/danh-sach-cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-cao-dang-chinh-quy.html Thu, Feb 16, 2012 07:22:54 GMT+7 <![CDATA[Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc đại học năm 2012]]> http://vui.edu.vn/dao-tao-dai-hoc/cac-nganh-chuyen-nganh-dao-tao-bac-dai-hoc-nam-2012.html Thu, Feb 16, 2012 07:16:35 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2011]]> http://vui.edu.vn/nam-2011/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2011.html Fri, Feb 03, 2012 15:32:24 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2010]]> http://vui.edu.vn/nam-2010/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2010.html Thu, Apr 07, 2011 09:52:19 GMT+7 <![CDATA[Danh sách các khoa]]> http://vui.edu.vn/cac-khoa-1/danh-sach-cac-khoa.html Thu, Mar 31, 2011 10:34:19 GMT+7 <![CDATA[Một số văn bản quy định về công tác đào tạo]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/mot-so-van-ban-quy-dinh-ve-cong-tac-dao-tao.html Fri, Oct 29, 2010 10:42:20 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VỀ THAY ĐỔI MẪU XÁC NHẬN ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/thong-bao-ve-ve-thay-doi-mau-xac-nhan-uu-dai-trong-giao-duc-dao-tao.html Thu, Nov 19, 2015 09:51:24 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc trao học bổng cho các sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh khóa tuyển sinh năm 2015]]> http://vui.edu.vn/dao-tao/thong-bao-ve-viec-trao-hoc-bong-cho-cac-sinh-vien-nganh-cong-nghe-sinh-hoc-ngon-ngu-anh-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Thu, Aug 06, 2015 10:59:23 GMT+7