<![CDATA[Giới thiệu nhà trường]]> http://vui.edu.vn/gioi-thieu-nha-truong.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:39:41 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/gioi-thieu-nha-truong.html <![CDATA[Báo cáo công khai 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-2016-2017.html Fri, Jan 19, 2018 17:46:06 GMT+7 <![CDATA[Lịch sử hình thành]]> http://vui.edu.vn/lich-su-hinh-thanh/lich-su-hinh-thanh.html Fri, Apr 29, 2011 16:25:56 GMT+7 <![CDATA[Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển]]> http://vui.edu.vn/tam-nhin-su-mang-va-muc-tieu-phat-trien/tam-nhin-su-mang-va-muc-tieu-phat-trien.html Thu, Feb 02, 2012 09:40:17 GMT+7 <![CDATA[Ban Giám Hiệu]]> http://vui.edu.vn/ban-giam-hieu/ban-giam-hieu.html Fri, Apr 01, 2011 12:08:31 GMT+7 <![CDATA[Giới thiệu nhà trường]]> http://vui.edu.vn/gioi-thieu-nha-truong/gioi-thieu-nha-truong.html Thu, Mar 04, 2010 17:37:26 GMT+7 <![CDATA[Các phòng]]> http://vui.edu.vn/cac-phong-ban/cac-phong.html Wed, Feb 08, 2012 15:28:31 GMT+7 <![CDATA[Địa chỉ liên hệ]]> http://vui.edu.vn/dia-chi-lien-he/dia-chi-lien-he.html Mon, Oct 24, 2011 06:52:47 GMT+7 <![CDATA[Các khoa]]> http://vui.edu.vn/cac-khoa/cac-khoa.html Tue, Feb 07, 2012 15:14:10 GMT+7 <![CDATA[Cơ sở vật chất]]> http://vui.edu.vn/co-so-vat-chat/co-so-vat-chat.html Fri, Oct 21, 2011 15:30:46 GMT+7 <![CDATA[Các Trung tâm]]> http://vui.edu.vn/cac-trung-tam/cac-trung-tam.html Wed, Mar 30, 2011 16:10:20 GMT+7 <![CDATA[Công đoàn trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/cong-doan/cong-doan-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Nov 24, 2011 10:41:05 GMT+7 <![CDATA[Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/doan-thanh-nien/doan-tncs-ho-chi-minh-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Nov 24, 2011 10:55:43 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2011-2012]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2011-2012.html Thu, Jun 15, 2017 08:55:33 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2012-2013]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2012-2013.html Thu, Jun 15, 2017 08:56:30 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2014-2015]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2014-2015.html Fri, Jan 17, 2014 08:59:05 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2015-2016.html Tue, Feb 28, 2017 15:14:35 GMT+7 <![CDATA[BÁO CÁO CÔNG KHAI TRƯỜNG ĐHCNVT NĂM HỌC 2013-2014]]> http://vui.edu.vn/bao-cao-cong-khai/bao-cao-cong-khai-truong-dhcnvt-nam-hoc-2013-2014.html Wed, Jul 05, 2017 12:06:47 GMT+7