<![CDATA[Học sinh-Sinh viên]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 15:00:25 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/hoc-sinh-sinh-vien.html <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI "HỌC SINH, SINH VIÊN VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP" NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-the-le-cuoc-thi-hoc-sinh-sinh-vien-voi-y-tuong-khoi-nghiep-nam-2018.html Fri, Oct 12, 2018 17:48:37 GMT+7 <![CDATA[Các văn bản về chế độ chính sách HSSV]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh/cac-van-ban-ve-che-do-chinh-sach-hssv.html Mon, Aug 13, 2018 11:11:42 GMT+7 <![CDATA[LỊCH SINH HOẠT, HỌC TẬP “TUẦN CÔNG DÂN - HSSV” ĐẦU KHÓA HỌC]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/lich-sinh-hoat-hoc-tap-tuan-cong-dan-hssv-dau-khoa-hoc.html Wed, Aug 08, 2018 11:19:45 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” khoá tuyển sinh năm 2017]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-khoa-tuyen-sinh-nam-2017.html Thu, Mar 01, 2018 16:26:09 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” khoá tuyển sinh năm 2016]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-khoa-tuyen-sinh-nam-2016.html Thu, Mar 01, 2018 16:25:33 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” khoá tuyển sinh năm 2015]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-khoa-tuyen-sinh-nam-2015.html Thu, Mar 01, 2018 16:24:55 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” khoá tuyển sinh năm 2014]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-khoa-tuyen-sinh-nam-2014.html Thu, Mar 01, 2018 16:24:13 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” khoá tuyển sinh năm 2013]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-khoa-tuyen-sinh-nam-2013.html Thu, Mar 01, 2018 16:23:20 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” khoá tuyển sinh năm 2012]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-khoa-tuyen-sinh-nam-2012.html Thu, Mar 01, 2018 16:22:17 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2016 - 2017]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2016-2017.html Wed, Jun 22, 2016 10:19:54 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TIẾP TỤC THAM GIA CUỘC THI “TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” LẦN III – NĂM 2016 ]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/thong-bao-tiep-tuc-tham-gia-cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-lan-iii-nam-2016.html Mon, May 16, 2016 08:18:36 GMT+7 <![CDATA[HƯỞNG ỨNG CUỘC THI SÁNG TÁC KHẨU HIỆU “DORAEMON VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG” TẠI VIỆT NAM NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/huong-ung-cuoc-thi-sang-tac-khau-hieu-doraemon-voi-an-toan-giao-thong-tai-viet-nam-nam-2016.html Sun, May 15, 2016 14:36:15 GMT+7 <![CDATA[CUỘC THI ‘TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH’ LẦN THỨ III]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/cuoc-thi-tuoi-tre-hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh-lan-thu-iii.html Tue, Mar 29, 2016 16:44:04 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/huong-dan-danh-gia-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Nov 19, 2015 09:55:34 GMT+7 <![CDATA[ĐỪNG ĐỢI ĐẾN KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/dung-doi-den-khi-tot-nghiep-dai-hoc.html Fri, Oct 09, 2015 10:34:41 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-to-chuc-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Jul 29, 2015 18:19:30 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tổ chức cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì năm học 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-sang-tao-khoa-hoc-va-cong-nghe-lan-thu-nhat-danh-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Jul 29, 2015 17:53:49 GMT+7 <![CDATA[Các biểu mẫu chế độ cho sinh viên năm 2016]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan-2/cac-bieu-mau-che-do-cho-sinh-vien-nam-2016.html Tue, May 26, 2015 14:16:27 GMT+7 <![CDATA[Mẫu xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan-2/mau-xac-nhan-hssv-vay-von-tin-dung-dao-tao-1.html Wed, Jun 18, 2014 11:53:28 GMT+7 <![CDATA[Một số văn bản quy định về công tác học sinh - sinh viên]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh/mot-so-van-ban-quy-dinh-ve-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien.html Fri, Oct 29, 2010 10:52:44 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch đón thí sinh trúng tuyển năm 2015]]> http://vui.edu.vn/hoc-sinh-sinh-vien/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-nam-2015.html Thu, Aug 20, 2015 08:40:56 GMT+7