<![CDATA[Nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc.html vi-vn Tue, Sep 21, 2010 09:23:48 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/nghien-cuu-khoa-hoc.html <![CDATA[Th.S TRẦN PHÚC NGHĨA ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/th-s-tran-phuc-nghia-da-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Fri, Apr 26, 2019 08:47:58 GMT+7 <![CDATA[TS. VŨ ĐỨC CƯỜNG ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ts-vu-duc-cuong-da-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Sat, Jan 19, 2019 22:22:44 GMT+7 <![CDATA[TS. MINH THỊ THẢO ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ts-minh-thi-thao-da-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Wed, Jan 16, 2019 23:05:35 GMT+7 <![CDATA[TS BÙI NGỌC HÀ ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ts-bui-ngoc-ha-da-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Wed, Jan 16, 2019 23:01:23 GMT+7 <![CDATA[TH.S TẠ THỊ THU HIỀN ĐÃ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/th-s-ta-thi-thu-hien-da-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Wed, Jan 16, 2019 22:54:59 GMT+7 <![CDATA[ThS. Nguyễn Thanh Hải đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ths-nguyen-thanh-hai-da-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Fri, Aug 24, 2018 14:36:45 GMT+7 <![CDATA[MẪU THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI (SINH VIÊN)]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/mau-thong-tin-ket-qua-nghien-cuu-de-tai-sinh-vien.html Wed, Aug 22, 2018 15:48:54 GMT+7 <![CDATA[NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN QUỐC KHÁNH BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghien-cuu-sinh-nguyen-quoc-khanh-bao-ve-thanh-cong-luan-an-tien-si-cap-truong.html Mon, Jul 30, 2018 15:23:19 GMT+7 <![CDATA[Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực tại các trường Đại học địa phuơng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-dao-tao-nguon-nhan-luc-tai-cac-truong-dai-hoc-dia-phuong-trong-thoi-ky-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html Tue, Apr 24, 2018 14:49:41 GMT+7 <![CDATA[Hội thảo Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ GD và HNQT]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-he-thong-giao-duc-mo-trong-boi-canh-tu-chu-gd-va-hnqt.html Tue, Mar 20, 2018 14:40:11 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo.html Tue, Jan 02, 2018 07:21:09 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-9.html Tue, Jan 02, 2018 07:18:58 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-8.html Tue, Jan 02, 2018 07:17:35 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-7.html Thu, Dec 28, 2017 13:51:45 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-6.html Mon, Dec 18, 2017 10:26:08 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-5.html Tue, Dec 12, 2017 14:27:45 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-4.html Tue, Dec 12, 2017 14:26:42 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-nha-nuoc.html Wed, Dec 06, 2017 13:28:00 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-3.html Tue, Nov 28, 2017 15:06:39 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-2.html Mon, Nov 27, 2017 10:01:58 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-1.html Mon, Nov 27, 2017 09:57:43 GMT+7 <![CDATA[Mẫu phản biện giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/mau-phan-bien-giao-trinh-bai-giang-tai-lieu-hoc-tap.html Thu, Nov 16, 2017 15:20:42 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Fri, Nov 03, 2017 13:58:31 GMT+7 <![CDATA[CÁC VĂN BẢN BỘ CÔNG THƯƠNG VỀ KH&CN]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/cac-van-ban-bo-cong-thuong-ve-kh-cn.html Thu, Apr 20, 2017 16:45:35 GMT+7 <![CDATA[CÁC VĂN BẢN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/cac-van-ban-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe.html Thu, Apr 20, 2017 16:12:50 GMT+7 <![CDATA[TS. VŨ ĐÌNH NGỌ BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ts-vu-dinh-ngo-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo.html Tue, Mar 07, 2017 08:31:17 GMT+7 <![CDATA[TS. NGUYỄN THÀNH ĐOÀN BẢO VỆ THÀNH CÔNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ts-nguyen-thanh-doan-bao-ve-thanh-cong-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo.html Tue, Mar 07, 2017 08:30:08 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-7.html Mon, Dec 26, 2016 08:24:57 GMT+7 <![CDATA[ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-6.html Wed, Nov 30, 2016 14:31:18 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu tách chiết và khảo sát hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu cây sả chanh trồng ở Phú Thọ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-nghien-cuu-tach-chiet-va-khao-sat-hoat-tinh-khang-khuan-cua-tinh-dau-cay-sa-chanh-trong-o-phu-tho.html Fri, Aug 26, 2016 00:05:59 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu axit từ nguyên liệu quartzit Thanh Sơn – Phú Thọ”. ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-nghien-cuu-che-tao-be-tong-chiu-axit-tu-nguyen-lieu-quartzit-thanh-son-phu-tho.html Fri, Aug 26, 2016 00:04:52 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-5.html Thu, Aug 18, 2016 15:39:15 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu điều chế bột màu Fe2O3 từ quặng inmenit Hà Tĩnh”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-nghien-cuu-dieu-che-bot-mau-fe2o3-tu-quang-inmenit-ha-tinh.html Mon, Jul 25, 2016 08:39:46 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-4.html Fri, Jul 22, 2016 09:55:24 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH " “Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường Đại Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 – 2020”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-mot-so-giai-phap-phat-trien-doi-ngu-giang-vien-nham-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-cua-truong-dai-cong-nghiep-viet-tri-giai-doan-2015-2020.html Fri, Jul 01, 2016 09:08:17 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-3.html Fri, Jul 01, 2016 08:59:00 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-2.html Wed, Jun 08, 2016 15:24:13 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu chiết, tách phân lập một số hợp chất hữu cơ từ quả Đào tiên (Crescentia cujete Lin) ứng dụng trong bào chế dược phẩm”.]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-nghien-cuu-chiet-tach-phan-lap-mot-so-hop-chat-huu-co-tu-qua-dao-tien-crescentia-cujete-lin-ung-dung-trong-bao-che-duoc-pham.html Fri, Apr 01, 2016 15:18:15 GMT+7 <![CDATA[Các mẫu đề xuất KHCN cấp Bộ, Tỉnh, Nhà nước]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/ca-c-ma-u-de-xua-t-khcn-ca-p-bo-ti-nh-nha-nuo-c.html Wed, Mar 09, 2016 13:23:01 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Hoạt động truyền thông Maketing cho công tác tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Việt Trì giai đoạn 2015 - 2020”.]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-hoat-dong-truyen-thong-maketing-cho-cong-tac-tuyen-sinh-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-giai-doan-2015-2020.html Tue, Jan 05, 2016 09:13:27 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu phân lập một số hợp chất từ loài hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) và thử hoạt tính sinh học của một số hợp chất phân lập được”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-phan-lap-mot-so-hop-chat-tu-loai-huong-thao-rosmarinus-officinalis-l-va-thu-hoat-tinh-sinh-hoc-cua-mot-so-hop-chat-phan-lap-duoc.html Tue, Jan 05, 2016 09:08:15 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng Matlab trong phân tích dạng Asen”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-ung-dung-matlab-trong-phan-tich-dang-asen.html Fri, Dec 25, 2015 10:01:29 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-hop-hoi-dong-danh-gia-nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-bo.html Tue, Dec 15, 2015 15:59:39 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ansys để tính các kết cấu vỏ dầm”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-ung-dung-phan-mem-ansys-de-tinh-cac-ket-cau-vo-dam.html Tue, Dec 15, 2015 15:57:59 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo áp suất thủy động màng dầu trong ổ trượt ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-thiet-ke-che-tao-thiet-bi-do-ap-suat-thuy-dong-mang-dau-trong-o-truot.html Tue, Dec 15, 2015 15:48:21 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu quy trình tách triết cafein từ nguyên liệu trà Phú Thọ ứng dựng trong sản xuất dược phẩm”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-quy-trinh-tach-triet-cafein-tu-nguyen-lieu-tra-phu-tho-ung-dung-trong-san-xuat-duoc-pham.html Tue, Dec 15, 2015 15:46:30 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu điều chế, khảo sát cấu trúc, hoạt tính quang xúc tác của bột titan dioxit kích thước nano được biến tính neodim”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-dieu-che-khao-sat-cau-truc-hoat-tinh-quang-xuc-tac-cua-bot-titan-dioxit-kich-thuoc-nano-duoc-bien-tinh-neodim.html Tue, Dec 15, 2015 15:42:52 GMT+7 <![CDATA[Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/ho-so-nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong.html Tue, Dec 01, 2015 14:03:23 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý đầu sách và mượn trả sách tại thư viện trường ĐHCN Việt Trì”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-danh-gia-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-xay-dung-phan-mem-ho-tro-quan-ly-dau-sach-va-muon-tra-sach-tai-thu-vien-truong-dhcn-viet-tri.html Wed, Nov 04, 2015 10:23:04 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-1.html Fri, Oct 16, 2015 17:03:43 GMT+7 <![CDATA[ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ TRÊN TẠP CHÍ QUỐC TẾ]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-voi-cac-cong-trinh-cong-bo-tren-tap-chi-quoc-te.html Thu, Oct 15, 2015 09:13:22 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NÂNG CAO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/chuong-trinh-ho-tro-nang-cao-nang-luc-khoa-hoc-va-cong-nghe-quoc-gia.html Wed, Oct 14, 2015 16:08:14 GMT+7 <![CDATA[HỘI THẢO KHOA HỌC “ NHỮNG ĐIỂM MỚI THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-khoa-hoc-nhung-diem-moi-thong-tu-200-2014-tt-btc-ve-che-do-ke-toan-doanh-nghiep.html Thu, Oct 01, 2015 09:34:33 GMT+7 <![CDATA[Hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/ho-so-nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-khoa.html Mon, Sep 21, 2015 16:06:57 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “ Nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo hệ thống Aeroten phục vụ công tác thí nghiệm – thực hành của sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật môi trường”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-tinh-toan-thiet-ke-che-tao-he-thong-aeroten-phuc-vu-cong-tac-thi-nghiem-thuc-hanh-cua-sinh-vien-nganh-cong-nghe-ky-thuat-moi-truong.html Mon, Sep 21, 2015 15:30:42 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức Seminar khoa học]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-to-chuc-seminar-khoa-hoc.html Thu, Sep 10, 2015 10:07:25 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-1.html Mon, Aug 24, 2015 11:36:29 GMT+7 <![CDATA[Seminar khoa học “Các thiết bị gia công cơ khí CNC, công nghệ thiết kế ngược Scan-3D, công nghệ CAD/CAM"]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/seminar-khoa-hoc-cac-thiet-bi-gia-cong-co-khi-cnc-cong-nghe-thiet-ke-nguoc-scan-3d-cong-nghe-cad-cam.html Wed, Aug 12, 2015 15:51:13 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu và tổng hợp chất kết dính vô cơ Aluminosilicat ứng dụng làm gạch không nung”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-va-tong-hop-chat-ket-dinh-vo-co-aluminosilicat-ung-dung-lam-gach-khong-nung.html Thu, Aug 06, 2015 17:00:24 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH “Nghiên cứu làm giàu bằng kỹ thuật chiết pha rắn và ứng dụng phương pháp quang hấp thụ nguyên tử xác định một số kim loại trong thực phẩm”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nckh-nghien-cuu-lam-giau-bang-ky-thuat-chiet-pha-ran-va-ung-dung-phuong-phap-quang-hap-thu-nguyen-tu-xac-dinh-mot-so-kim-loai-trong-thuc-pham.html Thu, Aug 06, 2015 11:54:34 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu điều kiện tách hoạt chất Licopen và β-Carotenb trong quả cà chua chín bằng phương pháp sắc ký cột và sắc ký lớp mỏng”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-dieu-kien-tach-hoat-chat-licopen-va-carotenb-trong-qua-ca-chua-chin-bang-phuong-phap-sac-ky-cot-va-sac-ky-lop-mong.html Wed, Jul 22, 2015 10:39:37 GMT+7 <![CDATA[Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt phương hướng, nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020 ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-phe-duyet-phuong-huong-nhiem-vu-kh-cn-chu-yeu-giai-doan-2016-2020.html Wed, Jul 22, 2015 10:26:10 GMT+7 <![CDATA[Thảo luận Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/thao-luan-quy-dinh-cu-the-ve-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-co-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-tinh-phu-tho.html Wed, Jul 22, 2015 10:14:41 GMT+7 <![CDATA[ Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo “Quy định cụ thể về quản lý và thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/so-khoa-hoc-va-cong-nghe-bao-cao-quy-dinh-cu-the-ve-quan-ly-va-thuc-hien-cac-de-tai-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe-tren-dia-ban-tinh-phu-tho.html Sat, Jun 27, 2015 22:55:43 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH của thạc sỹ Vũ Đức Cường]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nckh-cua-thac-sy-vu-duc-cuong.html Fri, Jun 26, 2015 18:33:07 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc.html Fri, Jun 26, 2015 18:28:50 GMT+7 <![CDATA[Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định tổn thất năng lượng trong ống hút bơm ly tâm”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-dong-nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-nghien-cuu-thiet-ke-che-tao-thiet-bi-thi-nghiem-xac-dinh-ton-that-nang-luong-trong-ong-hut-bom-ly-tam.html Fri, Jun 26, 2015 18:11:02 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano TiO2 biến tính bằng Ce theo phương pháp sol-gel”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nckh-cap-truong-nghien-cuu-tong-hop-va-khao-sat-hoat-tinh-quang-xuc-tac-cua-vat-lieu-nano-tio2-bien-tinh-bang-ce-theo-phuong-phap-sol-gel.html Fri, Jun 19, 2015 12:19:55 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường “Nghiên cứu cải tiến, nâng cao hiệu quả thiết bị thí nghiệm xác định độ chảy của chất lỏng”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-nghien-cuu-cai-tien-nang-cao-hieu-qua-thiet-bi-thi-nghiem-xac-dinh-do-chay-cua-chat-long.html Fri, Jun 12, 2015 17:52:33 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Giải pháp nâng cao khả năng nghe trong các kỳ thi TOEIC cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì”]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong-giai-phap-nang-cao-kha-nang-nghe-trong-cac-ky-thi-toeic-cho-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Jun 11, 2015 17:19:04 GMT+7 <![CDATA[Phú Thọ: 2 dự án đạt giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015 khu vực phía Bắc]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/phu-tho-2-du-an-dat-giai-tai-cuoc-thi-khoa-hoc-ky-thuat-cap-quoc-gia-danh-cho-hoc-sinh-trung-hoc-nam-2015-khu-vuc-phia-bac.html Mon, Jun 01, 2015 15:58:21 GMT+7 <![CDATA[Ngày KH&CN: Tổ chức nhiều sự kiện lớn]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/ngay-kh-cn-to-chuc-nhieu-su-kien-lon.html Mon, Jun 01, 2015 15:52:16 GMT+7 <![CDATA[Phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2015]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/phan-bo-kinh-phi-su-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-nam-2015.html Mon, Jun 01, 2015 15:47:51 GMT+7 <![CDATA[Các mẫu biểu Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/cac-mau-bieu-khoa-hoc-va-cong-nghe-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-tinh-phu-tho.html Mon, Jun 01, 2015 15:14:19 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Tỉnh]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-cap-co-so-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-tinh.html Fri, May 08, 2015 16:42:30 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Fri, May 08, 2015 15:46:16 GMT+7 <![CDATA[Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/mau-thuyet-minh-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc-cap-truong.html Tue, Apr 14, 2015 14:46:46 GMT+7 <![CDATA[Hội thảo "Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên"]]> http://vui.edu.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/hoi-thao-doi-moi-phuong-phap-giang-day-va-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-cua-sinh-vien.html Thu, Apr 09, 2015 14:50:11 GMT+7 <![CDATA[Quy định trình bày bài báo khoa học]]> http://vui.edu.vn/bieu-mau-huong-dan/quy-dinh-trinh-bay-bai-bao-khoa-hoc.html Sat, Apr 06, 2013 23:33:20 GMT+7 <![CDATA[Tách vàng từ quặng vàng bằng Vichemgold]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/tach-vang-tu-quang-vang-bang-vichemgold.html Fri, Nov 02, 2012 16:47:10 GMT+7 <![CDATA[Nhuộm vải bằng chất màu tự nhiên]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/nhuom-vai-bang-chat-mau-tu-nhien.html Tue, Oct 30, 2012 11:17:28 GMT+7 <![CDATA[Cây chất màu tự nhiên, tiềm năng lớn nhưng bỏ ngỏ]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/cay-chat-mau-tu-nhien-tiem-nang-lon-nhung-bo-ngo.html Tue, Oct 30, 2012 10:49:49 GMT+7 <![CDATA[Nghiên cứu khoa học]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/nghien-cuu-khoa-hoc.html Fri, Mar 12, 2010 08:01:03 GMT+7 <![CDATA[Quy định kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/quy-dinh-kinh-phi-doi-voi-nhiem-vu-kh-cn-su-dung-von-nha-nuoc.html Wed, May 27, 2015 23:09:39 GMT+7 <![CDATA[Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì hợp tác với Viện Kỹ thuật Nhiệt đới Việt Nam]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-hop-tac-voi-vien-ky-thuat-nhiet-doi-viet-nam.html Fri, Apr 18, 2014 09:56:20 GMT+7 <![CDATA[Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu, điều chế, khảo sát cấu trúc và tính chất của bột N-TiO2 kích thước nanomet từ TiCl4, NH3 và axit axetic"]]> http://vui.edu.vn/nghien-cuu-khoa-hoc/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-dieu-che-khao-sat-cau-truc-va-tinh-chat-cua-bot-n-tio2-kich-thuoc-nanomet-tu-ticl4-nh3-va-axit-axetic.html Tue, May 07, 2013 12:03:17 GMT+7