<![CDATA[Qui định]]> http://vui.edu.vn/qui-dinh.html vi-vn Fri, Apr 15, 2011 11:26:54 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/qui-dinh.html <![CDATA[Văn bản hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT]]> http://vui.edu.vn/qui-dinh/van-ban-hop-nhat-quyet-dinh-so-43-2007-qd-bgddt-va-thong-tu-so-57-2012-tt-bgddt.html Fri, May 15, 2015 14:52:55 GMT+7 <![CDATA[Qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - An ninh]]> http://vui.edu.vn/qui-dinh/qui-dinh-to-chuc-day-hoc-va-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-mon-hoc-giao-duc-quoc-phong-an-ninh.html Fri, May 15, 2015 14:45:50 GMT+7 <![CDATA[Quy định về thể thức trình bày văn bản]]> http://vui.edu.vn/qui-dinh/quy-dinh-ve-the-thuc-trinh-bay-van-ban.html Fri, Apr 15, 2011 15:58:48 GMT+7 <![CDATA[Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản]]> http://vui.edu.vn/qui-dinh/so-do-bo-tri-cac-thanh-phan-the-thuc-van-ban.html Fri, Apr 15, 2011 14:53:03 GMT+7 <![CDATA[Qui định về bảng chữ viết tắt]]> http://vui.edu.vn/qui-dinh/qui-dinh-ve-bang-chu-viet-tat.html Fri, Apr 15, 2011 14:36:05 GMT+7