<![CDATA[Quy chế - Quy định]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1.html vi-vn Tue, Sep 21, 2010 09:35:06 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/quy-che-quy-dinh-1.html <![CDATA[Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì 2016]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/qui-dinh-to-chuc-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-2016.html Mon, Feb 26, 2018 08:28:36 GMT+7 <![CDATA[Qui đinh về việc tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập học phần Giáo dục thể chất tại trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/qui-dinh-ve-viec-to-chuc-day-hoc-va-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-hoc-phan-giao-duc-the-chat-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 15, 2015 14:39:25 GMT+7 <![CDATA[Qui định tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ - Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/qui-dinh-to-chuc-dao-tao-theo-hoc-che-tin-chi-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 15, 2015 14:33:04 GMT+7 <![CDATA[Quyết định sửa đổi, bổ sung qui chế đào tạo Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/quyet-dinh-sua-doi-bo-sung-qui-che-dao-tao-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, May 15, 2015 14:30:05 GMT+7 <![CDATA[Quy định về cấu trúc, định dạng văn bản, hình thức trình bày đối với đồ án, khóa luận tốt nghiệp]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/quy-dinh-ve-cau-truc-dinh-dang-van-ban-hinh-thuc-trinh-bay-doi-voi-do-an-khoa-luan-tot-nghiep.html Fri, May 15, 2015 14:22:45 GMT+7 <![CDATA[Một số văn bản quy định về công tác đào tạo]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh-1/mot-so-van-ban-quy-dinh-ve-cong-tac-dao-tao.html Fri, Oct 29, 2010 10:42:20 GMT+7