<![CDATA[Quy chế- Quy định]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh.html vi-vn Tue, Sep 21, 2010 09:30:50 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/quy-che-quy-dinh.html <![CDATA[Các văn bản về chế độ chính sách HSSV]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh/cac-van-ban-ve-che-do-chinh-sach-hssv.html Mon, Aug 13, 2018 11:11:42 GMT+7 <![CDATA[Một số văn bản quy định về công tác học sinh - sinh viên]]> http://vui.edu.vn/quy-che-quy-dinh/mot-so-van-ban-quy-dinh-ve-cong-tac-hoc-sinh-sinh-vien.html Fri, Oct 29, 2010 10:52:44 GMT+7