<![CDATA[Thông báo tuyển sinh]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh.html vi-vn Mon, Jul 18, 2016 08:38:37 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-bao-tuyen-sinh.html <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-chinh-quy-dot-3-nam-2018.html Thu, Aug 23, 2018 10:54:51 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 3 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-chinh-quy-dot-3-nam-2018.html Thu, Aug 23, 2018 10:51:27 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ĐỢT 1 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-dot-1-nam-2018.html Wed, Aug 01, 2018 15:48:29 GMT+7 <![CDATA[VAI TRÒ, HIỆN TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠ KHÍ TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LÀ CƠ HỘI LỚN CHO SINH VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/vai-tro-hien-trang-va-dinh-huong-phat-trien-nganh-co-khi-trong-thoi-ky-hoi-nhap-la-co-hoi-lon-cho-sinh-vien-nganh-co-khi.html Fri, Jul 27, 2018 11:10:33 GMT+7 <![CDATA[ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA NGÀNH HỌC ĐẦY TIỀM NĂNG TRONG XU THẾ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/dieu-khien-va-tu-dong-hoa-nganh-hoc-day-tiem-nang-trong-xu-the-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html Fri, Jul 27, 2018 11:05:53 GMT+7 <![CDATA[KHOA ĐIỆN MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/khoa-dien-mot-chang-duong-phat-trien.html Fri, Jul 27, 2018 10:58:53 GMT+7 <![CDATA[Khoa Kỹ thuật Phân tích – Nơi chắp cánh những ước mơ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/khoa-ky-thuat-phan-tich-noi-chap-canh-nhung-uoc-mo.html Fri, Jul 27, 2018 10:55:42 GMT+7 <![CDATA[GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/gioi-thieu-ve-khoa-cong-nghe-moi-truong.html Fri, Jul 27, 2018 10:48:59 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ VĂN BẰNG 2 ĐỢT 1 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-lien-thong-dai-hoc-va-van-bang-2-dot-1-nam-2018.html Thu, May 24, 2018 09:13:48 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Thạc sỹ đợt 1 năm 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-thac-sy-dot-1-nam-2018.html Wed, Mar 14, 2018 08:53:22 GMT+7 <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH XÉT CÔNG NHẬN CHUYỂN ĐỔI KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/quyet-dinh-ve-viec-quy-dinh-xet-cong-nhan-chuyen-doi-ket-qua-hoc-tap-trong-dao-tao-lien-thong-van-bang-2.html Tue, Jan 16, 2018 13:46:08 GMT+7 <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/quyet-dinh-ve-viec-giao-cho-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dao-tao-he-chinh-quy-trinh-do-dai-hoc.html Tue, Jan 16, 2018 13:43:19 GMT+7 <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐÀO TẠO 01 NGÀNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/quyet-dinh-ve-viec-giao-cho-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dao-tao-01-nganh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy.html Tue, Jan 16, 2018 13:39:42 GMT+7 <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ ĐÀO TẠO NGHÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/quyet-dinh-ve-viec-giao-cho-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-dao-tao-nghanh-quan-tri-kinh-doanh-trinh-do-dai-hoc-he-chinh-quy.html Tue, Jan 16, 2018 13:38:01 GMT+7 <![CDATA[TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/to-chuc-va-quan-ly-dao-tao-trinh-do-thac-si-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Tue, Jan 16, 2018 10:15:44 GMT+7 <![CDATA[QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC CHÍNH QUY, VỪA LÀM VỪA HỌC]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/quyet-dinh-ve-viec-tuyen-sinh-dao-tao-lien-thong-giua-trinh-do-trung-cap-trinh-do-cao-dang-voi-trinh-do-dai-hoc-hinh-thuc-chinh-quy-vua-lam-vua-hoc.html Tue, Jan 16, 2018 08:46:47 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - V/V TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ CHO CÁC DOANH NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-v-v-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-dao-tao-theo-dia-chi-cho-cac-doanh-nghiep.html Wed, Sep 13, 2017 16:21:39 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-diem-trung-tuyen-bo-sung-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.html Fri, Aug 25, 2017 08:45:11 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Thu, Jul 13, 2017 09:44:22 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGHỀ - ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2017.html Fri, May 12, 2017 09:49:44 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2017.html Wed, May 10, 2017 22:09:41 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2017.html Mon, Apr 17, 2017 11:37:35 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Thu, Feb 23, 2017 08:00:31 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO Tuyển sinh liên thông Cao đẳng - đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - đại học, Cao đẳng nghề - đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Thu, Feb 23, 2017 07:38:16 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-v-v-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-bo-sung-dot-1-nam-2016-1.html Thu, Sep 01, 2016 17:59:35 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-v-v-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-bo-sung-dot-1-nam-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:51:22 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-dot-2-nam-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:40:39 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2016.html Mon, Aug 15, 2016 15:23:25 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO ĐIỂM VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-diem-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dot-1-nam-2016.html Sat, Aug 13, 2016 22:33:11 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-thong-bao-diem-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2016.html Fri, Jul 29, 2016 11:27:35 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-trung-cap-chuyen-nghiep-he-chinh-quy-nam-2016.html Mon, Jul 18, 2016 10:30:45 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016.html Thu, May 19, 2016 10:46:38 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ BẬC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP NGHỀ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-nghe-bac-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-nghe-nam-2016.html Thu, May 19, 2016 10:42:02 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng hệ chính quy 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-2016.html Thu, Mar 17, 2016 17:08:54 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng - Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - Đại học, Cao đẳng nghề - Đại học hệ chính quy năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016.html Thu, Mar 17, 2016 17:13:35 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT HÓA HỌC]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tuyen-sinh-dao-tao-thac-sy-ky-thuat-hoa-hoc.html Wed, Oct 28, 2015 14:36:19 GMT+7 <![CDATA[Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2015 (từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-3-nam-2015-tu-ngay-25-9-2015-den-15-10-2015.html Fri, Sep 25, 2015 09:33:44 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ hai hệ chính quy năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-van-bang-thu-hai-he-chinh-quy-nam-2015.html Tue, Sep 22, 2015 10:54:27 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - đại học, cao đẳng nghề - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015.html Tue, Sep 15, 2015 18:21:15 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015 (từ ngày 11/09/2015 đến 21/09/2015)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015-tu-ngay-11-09-2015-den-21-09-2015.html Wed, Sep 09, 2015 15:06:32 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề lên Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-tu-trung-cap-chuyen-nghiep-cao-dang-nghe-len-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015.html Mon, Sep 07, 2015 16:32:40 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015.html Fri, Aug 21, 2015 19:35:35 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2015.html Fri, Jul 24, 2015 17:37:12 GMT+7