<![CDATA[Thông báo]]> http://vui.edu.vn/thong-bao.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:46:53 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-bao.html <![CDATA[Hội thảo "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay; xu hướng Việt nam và thế giới"]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoi-thao-chat-luong-doi-ngu-nha-giao-va-can-bo-quan-ly-giao-duc-trong-boi-canh-hien-nay-xu-huong-viet-nam-va-the-gioi.html Tue, Jun 05, 2018 09:41:52 GMT+7 <![CDATA[Tham gia Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tham-gia-hoi-nghi-khoa-hoc-truong-dai-hoc-khtn.html Fri, Jun 01, 2018 17:02:37 GMT+7 <![CDATA[Tham gia Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hoá học]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tham-gia-hoi-nghi-khoa-hoc-va-dao-tao-nganh-hoa-hoc.html Fri, Jun 01, 2018 17:01:46 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 01 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - THÁNG 10/2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-01-hoi-nghi-khoa-hoc-cong-nghe-toan-quoc-ve-co-khi-lan-thu-v-thang-10-2018.html Tue, Apr 17, 2018 16:19:40 GMT+7 <![CDATA[THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thu-moi-ve-viec-tham-gia-ngay-hoi-tuyen-dung-tu-van-huong-nghiep-va-gioi-thieu-viec-lam-cho-sinh-vien-nam-2018.html Fri, Apr 13, 2018 10:42:27 GMT+7 <![CDATA[TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/trien-khai-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien-tren-dia-ban-tinh-phu-tho.html Mon, Apr 02, 2018 15:42:05 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/huong-dan-de-xuat-dang-ky-nhiem-vu-kh-cn-cap-tinh-nam-2019.html Mon, Apr 02, 2018 15:39:59 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-nghi-tet-nguyen-dan-mau-tuat-nam-2018.html Wed, Jan 31, 2018 14:13:19 GMT+7 <![CDATA[KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/khao-sat-tinh-hinh-viec-lam-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2016.html Fri, Jan 26, 2018 15:34:55 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUÔC CHƯƠNG TRÌNH NTMN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/huong-dan-de-xuat-du-an-thuoc-chuong-trinh-ntmn-bat-dau-thuc-hien-tu-nam-2019.html Tue, Jan 16, 2018 10:11:02 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dinh-huong-nghien-cuu-uu-tien-cac-khoa-hoc-co-ban.html Fri, Jan 12, 2018 14:51:19 GMT+7 <![CDATA[CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/chi-thi-ve-viec-nghi-tet-nam-2018.html Thu, Jan 04, 2018 15:57:13 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/chuong-trinh-hoat-dong-cua-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Dec 29, 2017 07:59:19 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/huong-dan-xay-dung-de-xuat-thuc-hien-du-an-phat-trien-cong-nghiep-cong-nghe-cao.html Fri, Dec 22, 2017 16:42:18 GMT+7 <![CDATA[ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNSH TRONG LĨNH VỰC CNCB ĐẾN NĂM 2020]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/dang-ky-de-xuat-nhiem-vu-khcn-nam-2019-thuoc-de-an-phat-trien-ung-dung-cnsh-trong-linh-vuc-cncb-den-nam-2020.html Fri, Dec 22, 2017 16:40:32 GMT+7 <![CDATA[ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN THỰC HIỆN "CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA PHỤC VỤ ĐỔI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2025"]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-kh-cn-thuc-hien-chuong-trinh-kh-cn-trong-diem-cap-quoc-gia-phuc-vu-doi-moi-hien-dai-hoa-cong-nghe-khai-thac-va-che-bien-khoang-san-den-nam-2025.html Wed, Dec 06, 2017 14:56:32 GMT+7 <![CDATA[HỌC BỔNG NGẮN HẠN TOÀN PHẦN TẠI ẤN ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoc-bong-ngan-han-toan-phan-tai-an-do.html Mon, Nov 27, 2017 16:47:10 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tham gia Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bài toán đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp” ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tham-gia-hoi-thao-khoa-hoc-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-bai-toan-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep.html Thu, Nov 09, 2017 10:08:50 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch đón sinh liên thông đại học đợt 2 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-don-sinh-lien-thong-dai-hoc-dot-2-nam-2017.html Wed, Oct 25, 2017 15:58:14 GMT+7 <![CDATA[Thông báo - Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật hóa học năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-tuyen-sinh-thac-si-ky-thuat-hoa-hoc-nam-2017.html Tue, Oct 24, 2017 16:39:50 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 KHÓA TUYỂN SINH 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-lien-thong-len-dai-hoc-van-bang-2-khoa-tuyen-sinh-2015.html Tue, Oct 24, 2017 08:19:04 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-ky-thi-lien-thong-len-dai-hoc-va-van-bang-hai-dai-hoc-dot-2-nam-2017.html Tue, Oct 10, 2017 10:13:38 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - THAM GIA SÁNG TẠO GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tham-gia-sang-tao-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe-2017.html Fri, Sep 08, 2017 11:25:36 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU THÔNG MINH (ACIIDS 2018)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-lan-thu-10-ve-he-thong-thong-tin-va-du-lieu-thong-minh-aciids-2018.html Fri, Sep 08, 2017 11:20:25 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - ĐỀ XUẤT DỰ ÁN HỢP TÁC CHUNG VỀ KH&CN VỚI CHLB ĐỨC]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-de-xuat-du-an-hop-tac-chung-ve-kh-cn-voi-chlb-duc.html Fri, Sep 08, 2017 11:07:04 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG" LẦN THỨ 2]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-huong-ung-cuoc-thi-sang-kien-vi-cong-dong-lan-thu-2.html Wed, Jul 26, 2017 08:41:07 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-mo-lop-boi-duong-giang-vien-chinh-hang-ii.html Wed, Jul 19, 2017 16:31:01 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2017 - 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-sinh-hoat-dau-nam-2017-2018.html Fri, Jul 14, 2017 18:24:58 GMT+7 <![CDATA[THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA VIẾT BÀI THAM LUẬN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thu-moi-ve-viec-tham-gia-viet-bai-tham-luan.html Thu, Jul 13, 2017 18:21:29 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/truong-dhsp-ha-noi-2-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-si-dot-2-nam-2017.html Tue, Jul 04, 2017 18:13:51 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2017 - 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2017-2018.html Wed, Jun 14, 2017 10:08:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ KỲ I NĂM 2017 - 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-vv-thu-hoc-phi-ky-i-nam-2017-2018.html Wed, Jun 07, 2017 16:16:21 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ NĂM HỌC 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-thu-hoc-phi-kinh-phi-nam-hoc-2017-2018.html Tue, May 30, 2017 10:04:56 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO BGDĐT-KHCNMT VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-bgddt-khcnmt-ve-viec-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2017.html Fri, May 12, 2017 08:38:54 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-kham-suc-khoe.html Tue, May 09, 2017 17:04:10 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-chieu-sinh-lop-thac-si-chuyen-nganh-quan-ly-kinh-te.html Fri, May 05, 2017 18:16:37 GMT+7 <![CDATA[THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-phu-tho-nam-2016-2017.html Fri, Apr 14, 2017 17:21:18 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 1 V/v tổi chức Hội nghị Quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (KSE 2017)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-1-v-v-toi-chuc-hoi-nghi-quoc-te-ky-nghe-tri-thuc-va-he-thong-lan-thu-9-kse-2017.html Fri, Apr 14, 2017 17:18:20 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/v hướng dẫn sinh viên CĐ và học sinh TCCN hệ chính quy làm hồ sơ chính sách nội trú ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-huong-dan-sinh-vien-cd-va-hoc-sinh-tccn-he-chinh-quy-lam-ho-so-chinh-sach-noi-tru.html Mon, Apr 03, 2017 18:14:39 GMT+7 <![CDATA[Thông báo V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-tang-cuong-phong-tranh-tai-nan-duoi-nuoc-hoc-sinh-sinh-vien-dip-he-2017.html Mon, Apr 03, 2017 18:12:57 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO (Về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-hoan-thien-ho-so-mien-giam-hoc-phi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-cho-sinh-vien-nam-2017-1.html Mon, Apr 03, 2017 18:01:30 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊNG BANG NGA NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-lieng-bang-nga-nam-2017.html Mon, Apr 03, 2017 10:36:23 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch đón thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng - đại học đợt 1 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-dot-1-nam-2017.html Thu, Mar 30, 2017 14:52:01 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.html Tue, Feb 14, 2017 14:16:18 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2016.html Fri, Dec 30, 2016 07:53:53 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-hoan-thien-ho-so-mien-giam-hoc-phi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-cho-sinh-vien-nam-2017.html Wed, Dec 28, 2016 16:30:56 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ PHỤC VỤ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-cua-trung-tam-dich-vu-va-phuc-vu-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Aug 11, 2016 08:51:30 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc trao học bổng cho các sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh khóa tuyển sinh năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-trao-hoc-bong-cho-cac-sinh-vien-nganh-cong-nghe-sinh-hoc-ngon-ngu-anh-khoa-tuyen-sinh-nam-2016.html Wed, Aug 03, 2016 15:25:23 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-thac-si-o-nhat-ban-theo-chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-jds-nien-khoa-2017-2018.html Tue, Aug 02, 2016 16:45:06 GMT+7 <![CDATA[Tuần sáng tạo - từ Ý tưởng đến hiện thực dành cho Sinh viên - Innovation Week - USTH - 17th - 20th August 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tuan-sang-tao-tu-y-tuong-den-hien-thuc-danh-cho-sinh-vien-innovation-week-usth-17th-20th-august-2016.html Fri, Jul 29, 2016 09:32:17 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2016.html Wed, Jul 20, 2016 12:07:47 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ CHIẾN THẮNG 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-da-y-bu-hoc-bu-ngay-le-chie-n-tha-ng-30-04-va-quo-c-te-lao-do-ng-01-05.html Thu, Apr 28, 2016 18:15:27 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO NGHỈ BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-nghi-bu-ho-c-bu-nga-y-le-gio-to-hu-ng-vuong.html Fri, Apr 15, 2016 09:40:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ VÀ NGHE TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BÁC SĨ.]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-nhan-ket-qua-va-nghe-tu-van-suc-khoe-cua-bac-si.html Mon, Apr 11, 2016 17:49:22 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-lien-bang-nga-nam-2016.html Fri, Apr 01, 2016 16:20:49 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 1041/BGDĐT-GDTrH]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-so-1041-bgddt-gdtrh.html Wed, Mar 30, 2016 09:04:02 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 65/VNCKH-KHDN ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-so-65-vnckh-khdn.html Wed, Mar 30, 2016 09:00:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐANG BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-ve-vie-c-gui-dang-ba-i-nghien-cu-u-khoa-ho-c-tren-ta-p-chi-cong-thuong.html Thu, Mar 10, 2016 09:07:59 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Hoàn thiện hồ sơ cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường ĐHCN Việt Trì năm học 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoan-thien-ho-so-cuoc-thi-sang-tao-khoa-hoc-va-cong-nghe-lan-thu-nhat-danh-cho-sinh-vien-truong-dhcn-viet-tri-nam-hoc-2015-2016.html Tue, Jan 19, 2016 07:38:20 GMT+7 <![CDATA[Thông báo số 01 về việc Tổ chức Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm truyền thống đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-01-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-60-nam-truyen-thong-dao-tao-cua-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Jan 13, 2016 14:34:42 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI HUNG-GA-RI NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hung-ga-ri-nam-2016.html Tue, Jan 12, 2016 14:07:34 GMT+7 <![CDATA[Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-cong-nhan-ket-qua-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2015.html Wed, Dec 23, 2015 08:53:26 GMT+7 <![CDATA[Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-nam-2015.html Fri, Dec 04, 2015 15:46:47 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI ĐẤU THỂ THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/lich-thi-dau-the-thao-chao-mung-cac-ngay-le-lon.html Tue, Sep 29, 2015 15:26:40 GMT+7 <![CDATA[ Lịch thi đấu bóng chuyền khoa Kinh tế]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/lich-thi-dau-bong-chuyen-khoa-kinh-te.html Mon, Sep 28, 2015 17:44:06 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-thac-sy-o-nhat-ban-theo-chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-jds-nien-khoa-2016-2017.html Wed, Sep 02, 2015 16:50:08 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT BẢN (JDS) 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-nhat-ban-jds-2016-2017.html Fri, Aug 28, 2015 08:33:50 GMT+7 <![CDATA[Thông báo số 3 về việc Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ II]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-3-ve-viec-hoi-ky-thuat-cong-nghe-hoa-hoc-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-toan-quoc-lan-thu-ii.html Wed, Aug 26, 2015 12:05:13 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep.html Fri, Jun 19, 2015 17:31:58 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về kế hoạch nghỉ hè và thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 -2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-ke-hoach-nghi-he-va-thi-lan-2-hoc-ky-ii-nam-hoc-2014-2015.html Wed, Jun 17, 2015 15:50:26 GMT+7 <![CDATA[Thông báo đăng ký phòng ở khu ký túc xá cho các thí sinh ở xa về dự thi 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dang-ky-phong-o-khu-ky-tuc-xa-cho-cac-thi-sinh-o-xa-ve-du-thi-2015.html Wed, Jun 17, 2015 09:16:31 GMT+7 <![CDATA[Quỹ Học bổng Lương Văn Can thông báo tuyển ứng viên cho Học bổng học trong nước năm học 2015 – 2016.]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/quy-hoc-bong-luong-van-can-thong-bao-tuyen-ung-vien-cho-hoc-bong-hoc-trong-nuoc-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Jun 10, 2015 14:51:18 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh du học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-du-hoc-tai-nhat-ban-theo-hoc-bong-chinh-phu-nhat-ban-cap-nam-2016.html Fri, May 29, 2015 16:37:00 GMT+7 <![CDATA[Thông báo học kỳ phụ 2014 - 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoc-ky-phu-2014-2015.html Fri, May 29, 2015 00:00:06 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NĂM 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-nam-2015-2016.html Tue, May 26, 2015 13:41:57 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng giảng viên dạy các môn Lý luận chính trị tại các trường Đại học và Cao đẳng]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-boi-duong-giang-vien-day-cac-mon-ly-luan-chinh-tri-tai-cac-truong-dai-hoc-va-cao-dang.html Thu, May 07, 2015 08:27:42 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên liên thông cao đẳng - đại học (đợt 3) ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-dot-3.html Thu, Jan 15, 2015 16:42:27 GMT+7 <![CDATA[Thông báo làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-lam-ho-so-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-thuoc-ho-ngheo-va-ho-can-ngheo.html Tue, Nov 25, 2014 09:02:30 GMT+7 <![CDATA[Thông báo miễn giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 74]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-theo-nghi-dinh-74.html Wed, Jun 18, 2014 11:27:14 GMT+7 <![CDATA[Thông báo V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển sinh năm 2012]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-dai-hoc-cho-sinh-vien-lien-thong-cd-dh-dot-1-khoa-tuyen-sinh-nam-2012.html Tue, Feb 18, 2014 10:35:29 GMT+7 <![CDATA[Công khai văn bằng]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/cong-khai-van-bang.html Mon, Nov 19, 2012 22:30:04 GMT+7 <![CDATA[Địa chỉ hộp thư điện tử các đơn vị]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/dia-chi-hop-thu-dien-tu-cac-don-vi.html Mon, Jun 06, 2011 08:39:06 GMT+7