<![CDATA[Thông báo]]> http://vui.edu.vn/thong-bao.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:46:53 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-bao.html <![CDATA[Kế hoạch số 25/KH-ĐHCNVT ngày 05/6/2019. Kế hoạch thu học phí, kinh phí năm học 2019-2020]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-so-25-kh-dhcnvt-ngay-05-6-2019-ke-hoach-thu-hoc-phi-kinh-phi-nam-hoc-2019-2020.html Wed, Jun 12, 2019 15:44:49 GMT+7 <![CDATA[Quyết định số 236/QĐ-ĐHCNVT ngày 16/4/2019. V/v công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng hai đại học và liên thông lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/quyet-dinh-so-236-qd-dhcnvt-ngay-16-4-2019-v-v-cong-nhan-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-he-van-bang-hai-dai-hoc-va-lien-thong-len-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2019.html Wed, Jun 12, 2019 08:41:54 GMT+7 <![CDATA[V/v tuyển dụng viên chức năm 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/v-v-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2019.html Mon, May 20, 2019 16:36:09 GMT+7 <![CDATA[TUYỂN DỤNG - Công ty CP Thủy điện Trung Nam]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tuyen-dung-cong-ty-cp-thuy-dien-trung-nam.html Thu, Mar 21, 2019 16:13:39 GMT+7 <![CDATA[Tham gia diễn đàn và triển lãm giáo dục Việt Nam tại CHDCND Lào]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tham-gia-dien-dan-va-trien-lam-giao-duc-viet-nam-tai-chdcnd-lao.html Thu, Mar 21, 2019 16:11:44 GMT+7 <![CDATA[HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2018-2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-phu-tho-nam-2018-2019.html Fri, Mar 01, 2019 10:26:17 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch số 04/KH-ĐHCNVT ngày 28/01/2019. Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017, 2018.]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-so-04-kh-dhcnvt-ngay-28-01-2019-khao-sat-tinh-hinh-viec-lam-cua-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2017-2018.html Fri, Feb 15, 2019 08:09:15 GMT+7 <![CDATA[HỘI NGHỊ HÓA HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 8 (VCCS 8)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoi-nghi-hoa-hoc-toan-quoc-lan-thu-8-vccs-8.html Fri, Jan 18, 2019 09:39:02 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V BÁN ĐẤU GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-ban-dau-gia-thanh-ly-tai-san.html Mon, Jan 14, 2019 14:15:53 GMT+7 <![CDATA[Thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ...]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thuc-hien-luat-quan-ly-su-dung-vu-khi-vat-lieu-no.html Fri, Jan 11, 2019 16:22:03 GMT+7 <![CDATA[Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ XXII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông”]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-gia-lan-thu-xxii-mot-so-van-de-chon-loc-cua-cong-nghe-thong-tin-va-truyen-thong.html Fri, Dec 28, 2018 10:34:01 GMT+7 <![CDATA[Hội thảo khoa học Quốc tế 2019: “Nghiên cứu – Biên Khảo khoa học và Công bố quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa”]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-2019-nghien-cuu-bien-khao-khoa-hoc-va-cong-bo-quoc-te-trong-xu-the-toan-cau-hoa.html Fri, Dec 28, 2018 10:27:11 GMT+7 <![CDATA[V/v nghỉ tết dương lịch năm 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/v-v-nghi-tet-duong-lich-nam-2019.html Fri, Dec 21, 2018 16:33:46 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch tổ chức ký thi tuyển sinh liên thông lên đại học, văn bằng hai đại học đợt 3 năm 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-van-bang-hai-dai-hoc-dot-3-nam-2018.html Fri, Dec 21, 2018 15:56:28 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP GIẤY XÁC NHẬN VAY VỐN HỌC SINH, SINH VIÊN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-cap-giay-xac-nhan-vay-von-hoc-sinh-sinh-vien.html Wed, Aug 22, 2018 16:19:58 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-nghi-le-quoc-khanh-02-9-nam-2018.html Wed, Aug 22, 2018 16:15:58 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 01 VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA KHỌC QUỐC TẾ "TỰ CHỦ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-01-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-khoa-khoc-quoc-te-tu-chu-hoat-dong-khoa-hoc-cong-nghe-tai-truong-dai-hoc-dap-ung-yeu-cau-cua-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html Wed, Aug 08, 2018 15:38:15 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN HỘI VIÊN TẬP THỂ THUỘC LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-tin-hoi-vien-tap-the-thuoc-lien-hiep-cac-hoi-khkt-phu-tho.html Fri, Jul 27, 2018 14:16:08 GMT+7 <![CDATA[Hội thảo "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay; xu hướng Việt nam và thế giới"]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoi-thao-chat-luong-doi-ngu-nha-giao-va-can-bo-quan-ly-giao-duc-trong-boi-canh-hien-nay-xu-huong-viet-nam-va-the-gioi.html Tue, Jun 05, 2018 09:41:52 GMT+7 <![CDATA[Tham gia Hội nghị Khoa học Trường Đại học KHTN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tham-gia-hoi-nghi-khoa-hoc-truong-dai-hoc-khtn.html Fri, Jun 01, 2018 17:02:37 GMT+7 <![CDATA[Tham gia Hội nghị Khoa học và Đào tạo ngành Hoá học]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tham-gia-hoi-nghi-khoa-hoc-va-dao-tao-nganh-hoa-hoc.html Fri, Jun 01, 2018 17:01:46 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 01 HỘI NGHỊ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V - THÁNG 10/2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-01-hoi-nghi-khoa-hoc-cong-nghe-toan-quoc-ve-co-khi-lan-thu-v-thang-10-2018.html Tue, Apr 17, 2018 16:19:40 GMT+7 <![CDATA[THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thu-moi-ve-viec-tham-gia-ngay-hoi-tuyen-dung-tu-van-huong-nghiep-va-gioi-thieu-viec-lam-cho-sinh-vien-nam-2018.html Fri, Apr 13, 2018 10:42:27 GMT+7 <![CDATA[TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/trien-khai-thuc-hien-hoat-dong-sang-kien-tren-dia-ban-tinh-phu-tho.html Mon, Apr 02, 2018 15:42:05 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT, ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/huong-dan-de-xuat-dang-ky-nhiem-vu-kh-cn-cap-tinh-nam-2019.html Mon, Apr 02, 2018 15:39:59 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-nghi-tet-nguyen-dan-mau-tuat-nam-2018.html Wed, Jan 31, 2018 14:13:19 GMT+7 <![CDATA[KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/khao-sat-tinh-hinh-viec-lam-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2016.html Fri, Jan 26, 2018 15:34:55 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN THUÔC CHƯƠNG TRÌNH NTMN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/huong-dan-de-xuat-du-an-thuoc-chuong-trinh-ntmn-bat-dau-thuc-hien-tu-nam-2019.html Tue, Jan 16, 2018 10:11:02 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN CÁC KHOA HỌC CƠ BẢN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dinh-huong-nghien-cuu-uu-tien-cac-khoa-hoc-co-ban.html Fri, Jan 12, 2018 14:51:19 GMT+7 <![CDATA[CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHỈ TẾT NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/chi-thi-ve-viec-nghi-tet-nam-2018.html Thu, Jan 04, 2018 15:57:13 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGSHIN – HÀN QUỐC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/chuong-trinh-hoat-dong-cua-truong-dai-hoc-dongshin-han-quoc-tai-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Fri, Dec 29, 2017 07:59:19 GMT+7 <![CDATA[HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/huong-dan-xay-dung-de-xuat-thuc-hien-du-an-phat-trien-cong-nghiep-cong-nghe-cao.html Fri, Dec 22, 2017 16:42:18 GMT+7 <![CDATA[ĐĂNG KÝ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2019 THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CNSH TRONG LĨNH VỰC CNCB ĐẾN NĂM 2020]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/dang-ky-de-xuat-nhiem-vu-khcn-nam-2019-thuoc-de-an-phat-trien-ung-dung-cnsh-trong-linh-vuc-cncb-den-nam-2020.html Fri, Dec 22, 2017 16:40:32 GMT+7 <![CDATA[ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN THỰC HIỆN "CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA PHỤC VỤ ĐỔI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2025"]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/de-xuat-dat-hang-nhiem-vu-kh-cn-thuc-hien-chuong-trinh-kh-cn-trong-diem-cap-quoc-gia-phuc-vu-doi-moi-hien-dai-hoa-cong-nghe-khai-thac-va-che-bien-khoang-san-den-nam-2025.html Wed, Dec 06, 2017 14:56:32 GMT+7 <![CDATA[HỌC BỔNG NGẮN HẠN TOÀN PHẦN TẠI ẤN ĐỘ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/hoc-bong-ngan-han-toan-phan-tai-an-do.html Mon, Nov 27, 2017 16:47:10 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tham gia Hội thảo khoa học: “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bài toán đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp” ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tham-gia-hoi-thao-khoa-hoc-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0-va-bai-toan-dao-tao-nguon-nhan-luc-cho-cac-doanh-nghiep.html Thu, Nov 09, 2017 10:08:50 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch đón sinh liên thông đại học đợt 2 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-don-sinh-lien-thong-dai-hoc-dot-2-nam-2017.html Wed, Oct 25, 2017 15:58:14 GMT+7 <![CDATA[Thông báo - Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh thạc sĩ Kỹ thuật hóa học năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-to-chuc-thi-tuyen-sinh-thac-si-ky-thuat-hoa-hoc-nam-2017.html Tue, Oct 24, 2017 16:39:50 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC, VĂN BẰNG 2 KHÓA TUYỂN SINH 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-lien-thong-len-dai-hoc-van-bang-2-khoa-tuyen-sinh-2015.html Tue, Oct 24, 2017 08:19:04 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ VĂN BẰNG HAI ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-ky-thi-lien-thong-len-dai-hoc-va-van-bang-hai-dai-hoc-dot-2-nam-2017.html Tue, Oct 10, 2017 10:13:38 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - THAM GIA SÁNG TẠO GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tham-gia-sang-tao-giai-thuong-khoa-hoc-cong-nghe-2017.html Fri, Sep 08, 2017 11:25:36 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 10 VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU THÔNG MINH (ACIIDS 2018)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoi-nghi-khoa-hoc-quoc-te-lan-thu-10-ve-he-thong-thong-tin-va-du-lieu-thong-minh-aciids-2018.html Fri, Sep 08, 2017 11:20:25 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - ĐỀ XUẤT DỰ ÁN HỢP TÁC CHUNG VỀ KH&CN VỚI CHLB ĐỨC]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-de-xuat-du-an-hop-tac-chung-ve-kh-cn-voi-chlb-duc.html Fri, Sep 08, 2017 11:07:04 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG" LẦN THỨ 2]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-huong-ung-cuoc-thi-sang-kien-vi-cong-dong-lan-thu-2.html Wed, Jul 26, 2017 08:41:07 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-mo-lop-boi-duong-giang-vien-chinh-hang-ii.html Wed, Jul 19, 2017 16:31:01 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM 2017 - 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-sinh-hoat-dau-nam-2017-2018.html Fri, Jul 14, 2017 18:24:58 GMT+7 <![CDATA[THƯ MỜI VỀ VIỆC THAM GIA VIẾT BÀI THAM LUẬN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thu-moi-ve-viec-tham-gia-viet-bai-tham-luan.html Thu, Jul 13, 2017 18:21:29 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 2 - THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/truong-dhsp-ha-noi-2-thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-thac-si-dot-2-nam-2017.html Tue, Jul 04, 2017 18:13:51 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO KẾ HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV” NĂM HỌC 2017 - 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2017-2018.html Wed, Jun 14, 2017 10:08:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ KỲ I NĂM 2017 - 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-vv-thu-hoc-phi-ky-i-nam-2017-2018.html Wed, Jun 07, 2017 16:16:21 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ, KINH PHÍ NĂM HỌC 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-thu-hoc-phi-kinh-phi-nam-hoc-2017-2018.html Tue, May 30, 2017 10:04:56 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO BGDĐT-KHCNMT VỀ VIỆC TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG "SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC" NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-bgddt-khcnmt-ve-viec-to-chuc-xet-tang-giai-thuong-sinh-vien-nghien-cuu-khoa-hoc-nam-2017.html Fri, May 12, 2017 08:38:54 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-gia-chuong-trinh-kham-suc-khoe.html Tue, May 09, 2017 17:04:10 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHIÊU SINH LỚP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-chieu-sinh-lop-thac-si-chuyen-nganh-quan-ly-kinh-te.html Fri, May 05, 2017 18:16:37 GMT+7 <![CDATA[THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/the-le-hoi-thi-sang-tao-ky-thuat-tinh-phu-tho-nam-2016-2017.html Fri, Apr 14, 2017 17:21:18 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 1 V/v tổi chức Hội nghị Quốc tế Kỹ nghệ tri thức và Hệ thống lần thứ 9 (KSE 2017)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-1-v-v-toi-chuc-hoi-nghi-quoc-te-ky-nghe-tri-thuc-va-he-thong-lan-thu-9-kse-2017.html Fri, Apr 14, 2017 17:18:20 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/v hướng dẫn sinh viên CĐ và học sinh TCCN hệ chính quy làm hồ sơ chính sách nội trú ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-huong-dan-sinh-vien-cd-va-hoc-sinh-tccn-he-chinh-quy-lam-ho-so-chinh-sach-noi-tru.html Mon, Apr 03, 2017 18:14:39 GMT+7 <![CDATA[Thông báo V/v tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-tang-cuong-phong-tranh-tai-nan-duoi-nuoc-hoc-sinh-sinh-vien-dip-he-2017.html Mon, Apr 03, 2017 18:12:57 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO (Về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-hoan-thien-ho-so-mien-giam-hoc-phi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-cho-sinh-vien-nam-2017-1.html Mon, Apr 03, 2017 18:01:30 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊNG BANG NGA NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-lieng-bang-nga-nam-2017.html Mon, Apr 03, 2017 10:36:23 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch đón thí sinh trúng tuyển liên thông cao đẳng - đại học đợt 1 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-dot-1-nam-2017.html Thu, Mar 30, 2017 14:52:01 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.html Tue, Feb 14, 2017 14:16:18 GMT+7 <![CDATA[Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-hoi-nghi-bieu-duong-sinh-vien-tieu-bieu-nam-2016.html Fri, Dec 30, 2016 07:53:53 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-hoan-thien-ho-so-mien-giam-hoc-phi-va-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-cho-sinh-vien-nam-2017.html Wed, Dec 28, 2016 16:30:56 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ PHỤC VỤ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-cua-trung-tam-dich-vu-va-phuc-vu-sinh-vien-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Thu, Aug 11, 2016 08:51:30 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về việc trao học bổng cho các sinh viên ngành Công nghệ sinh học, Ngôn ngữ Anh khóa tuyển sinh năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-trao-hoc-bong-cho-cac-sinh-vien-nganh-cong-nghe-sinh-hoc-ngon-ngu-anh-khoa-tuyen-sinh-nam-2016.html Wed, Aug 03, 2016 15:25:23 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh đi học thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2017-2018]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-thac-si-o-nhat-ban-theo-chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-jds-nien-khoa-2017-2018.html Tue, Aug 02, 2016 16:45:06 GMT+7 <![CDATA[Tuần sáng tạo - từ Ý tưởng đến hiện thực dành cho Sinh viên - Innovation Week - USTH - 17th - 20th August 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/tuan-sang-tao-tu-y-tuong-den-hien-thuc-danh-cho-sinh-vien-innovation-week-usth-17th-20th-august-2016.html Fri, Jul 29, 2016 09:32:17 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2016.html Wed, Jul 20, 2016 12:07:47 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC DẠY BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ CHIẾN THẮNG 30/04 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/05]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-viec-da-y-bu-hoc-bu-ngay-le-chie-n-tha-ng-30-04-va-quo-c-te-lao-do-ng-01-05.html Thu, Apr 28, 2016 18:15:27 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO NGHỈ BÙ, HỌC BÙ NGÀY LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-nghi-bu-ho-c-bu-nga-y-le-gio-to-hu-ng-vuong.html Fri, Apr 15, 2016 09:40:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ VÀ NGHE TƯ VẤN SỨC KHỎE CỦA BÁC SĨ.]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-nhan-ket-qua-va-nghe-tu-van-suc-khoe-cua-bac-si.html Mon, Apr 11, 2016 17:49:22 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-lien-bang-nga-nam-2016.html Fri, Apr 01, 2016 16:20:49 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 1041/BGDĐT-GDTrH]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-so-1041-bgddt-gdtrh.html Wed, Mar 30, 2016 09:04:02 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO SỐ 65/VNCKH-KHDN ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-so-65-vnckh-khdn.html Wed, Mar 30, 2016 09:00:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC GỬI ĐANG BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-ba-o-ve-vie-c-gui-dang-ba-i-nghien-cu-u-khoa-ho-c-tren-ta-p-chi-cong-thuong.html Thu, Mar 10, 2016 09:07:59 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Hoàn thiện hồ sơ cuộc thi “Sáng tạo khoa học và công nghệ lần thứ nhất” dành cho sinh viên Trường ĐHCN Việt Trì năm học 2015 - 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoan-thien-ho-so-cuoc-thi-sang-tao-khoa-hoc-va-cong-nghe-lan-thu-nhat-danh-cho-sinh-vien-truong-dhcn-viet-tri-nam-hoc-2015-2016.html Tue, Jan 19, 2016 07:38:20 GMT+7 <![CDATA[Thông báo số 01 về việc Tổ chức Hội nghị khoa học chào mừng 60 năm truyền thống đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-01-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-chao-mung-60-nam-truyen-thong-dao-tao-cua-truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri.html Wed, Jan 13, 2016 14:34:42 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI HUNG-GA-RI NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-hung-ga-ri-nam-2016.html Tue, Jan 12, 2016 14:07:34 GMT+7 <![CDATA[Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-cong-nhan-ket-qua-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2015.html Wed, Dec 23, 2015 08:53:26 GMT+7 <![CDATA[Thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ket-qua-thi-tuyen-vien-chuc-nam-2015.html Fri, Dec 04, 2015 15:46:47 GMT+7 <![CDATA[LỊCH THI ĐẤU THỂ THAO CHÀO MỪNG CÁC NGÀY LỄ LỚN]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/lich-thi-dau-the-thao-chao-mung-cac-ngay-le-lon.html Tue, Sep 29, 2015 15:26:40 GMT+7 <![CDATA[ Lịch thi đấu bóng chuyền khoa Kinh tế]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/lich-thi-dau-bong-chuyen-khoa-kinh-te.html Mon, Sep 28, 2015 17:44:06 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh đi học thạc sỹ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-thac-sy-o-nhat-ban-theo-chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-cho-viet-nam-jds-nien-khoa-2016-2017.html Wed, Sep 02, 2015 16:50:08 GMT+7 <![CDATA[CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT BẢN (JDS) 2016-2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/chuong-trinh-hoc-bong-phat-trien-nguon-nhan-luc-nhat-ban-jds-2016-2017.html Fri, Aug 28, 2015 08:33:50 GMT+7 <![CDATA[Thông báo số 3 về việc Hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ II]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-so-3-ve-viec-hoi-ky-thuat-cong-nghe-hoa-hoc-viet-nam-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-toan-quoc-lan-thu-ii.html Wed, Aug 26, 2015 12:05:13 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/ke-hoach-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep.html Fri, Jun 19, 2015 17:31:58 GMT+7 <![CDATA[Thông báo về kế hoạch nghỉ hè và thi lần 2 học kỳ II năm học 2014 -2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ve-ke-hoach-nghi-he-va-thi-lan-2-hoc-ky-ii-nam-hoc-2014-2015.html Wed, Jun 17, 2015 15:50:26 GMT+7 <![CDATA[Thông báo đăng ký phòng ở khu ký túc xá cho các thí sinh ở xa về dự thi 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dang-ky-phong-o-khu-ky-tuc-xa-cho-cac-thi-sinh-o-xa-ve-du-thi-2015.html Wed, Jun 17, 2015 09:16:31 GMT+7 <![CDATA[Quỹ Học bổng Lương Văn Can thông báo tuyển ứng viên cho Học bổng học trong nước năm học 2015 – 2016.]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/quy-hoc-bong-luong-van-can-thong-bao-tuyen-ung-vien-cho-hoc-bong-hoc-trong-nuoc-nam-hoc-2015-2016.html Wed, Jun 10, 2015 14:51:18 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh du học tại Nhật Bản theo học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-du-hoc-tai-nhat-ban-theo-hoc-bong-chinh-phu-nhat-ban-cap-nam-2016.html Fri, May 29, 2015 16:37:00 GMT+7 <![CDATA[Thông báo học kỳ phụ 2014 - 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-hoc-ky-phu-2014-2015.html Fri, May 29, 2015 00:00:06 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THU HỌC PHÍ NĂM 2015-2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-ke-hoach-thu-hoc-phi-nam-2015-2016.html Tue, May 26, 2015 13:41:57 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng giảng viên dạy các môn Lý luận chính trị tại các trường Đại học và Cao đẳng]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-boi-duong-giang-vien-day-cac-mon-ly-luan-chinh-tri-tai-cac-truong-dai-hoc-va-cao-dang.html Thu, May 07, 2015 08:27:42 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên liên thông cao đẳng - đại học (đợt 3) ]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-cho-sinh-vien-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-dot-3.html Thu, Jan 15, 2015 16:42:27 GMT+7 <![CDATA[Thông báo làm hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-lam-ho-so-ho-tro-chi-phi-hoc-tap-doi-voi-sinh-vien-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-thuoc-ho-ngheo-va-ho-can-ngheo.html Tue, Nov 25, 2014 09:02:30 GMT+7 <![CDATA[Thông báo miễn giảm học phí cho sinh viên theo Nghị định 74]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-theo-nghi-dinh-74.html Wed, Jun 18, 2014 11:27:14 GMT+7 <![CDATA[Thông báo V/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên liên thông CĐ-ĐH (đợt 1) khóa tuyển sinh năm 2012]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/thong-bao-v-v-to-chuc-le-trao-bang-tot-nghiep-dai-hoc-cho-sinh-vien-lien-thong-cd-dh-dot-1-khoa-tuyen-sinh-nam-2012.html Tue, Feb 18, 2014 10:35:29 GMT+7 <![CDATA[Công khai văn bằng]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/cong-khai-van-bang.html Mon, Nov 19, 2012 22:30:04 GMT+7 <![CDATA[Địa chỉ hộp thư điện tử các đơn vị]]> http://vui.edu.vn/thong-bao/dia-chi-hop-thu-dien-tu-cac-don-vi.html Mon, Jun 06, 2011 08:39:06 GMT+7