<![CDATA[Thông tin tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung.html vi-vn Tue, Sep 21, 2010 09:31:56 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-tin-tuyen-dung.html <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HÒA PHÁT TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thep-hoa-phat-tuyen-dung-lao-dong-1.html Tue, Apr 25, 2017 17:18:26 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN VỀ VIỆC HỖ TRỢ SINH VIÊN THỰC TẬP VÀ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-ve-viec-ho-tro-sinh-vien-thuc-tap-va-thong-bao-tuyen-dung-nhan-su.html Tue, Apr 25, 2017 12:05:32 GMT+7 <![CDATA[Tuyển dụng lao động khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa phát]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/tuyen-dung-lao-dong-khu-lien-hop-san-xuat-gang-thep-hoa-phat.html Fri, Feb 17, 2017 16:32:00 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung.html Thu, Feb 16, 2017 08:23:19 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAVICARE VIỆT NAM TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-xuat-nhap-khau-navicare-viet-nam-tuyen-dung.html Mon, Aug 29, 2016 16:01:43 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần Công Nghệ Sinh Học RỪNG HOA ĐÀ LẠT tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-cong-nghe-sinh-hoc-rung-hoa-da-lat-tuyen-dung.html Wed, Aug 24, 2016 16:54:31 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-xay-lap-1-petrolimex-tuyen-dung.html Fri, Aug 12, 2016 09:47:28 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Hệ thống thiết bị UMW (Việt Nam) tuyển dụng nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-he-thong-thiet-bi-umw-viet-nam-tuyen-dung-nhan-vien-ky-thuat-nhan-vien-kinh-doanh.html Thu, Jun 23, 2016 10:21:19 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH PANGRIM NEOTEX THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-pangrim-neotex-thong-bao-tuyen-dung.html Thu, Jun 23, 2016 09:22:59 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-dau-tu-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-hong-ha-tuyen-dung.html Wed, Jun 15, 2016 18:27:55 GMT+7 <![CDATA[CÔNG TY CỔ PHẦN PMJ TUYỂN DỤNG]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pmj-tuyen-dung-1.html Mon, Jun 06, 2016 09:29:38 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần L.Q JOTON Hải Dương tuyển dụng kỹ sư chuyên ngành hóa]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-l-q-joton-ha-i-duong-tuye-n-du-ng-ky-su-chuyen-nga-nh-ho-a.html Mon, May 16, 2016 17:11:01 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ITP]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-tuyen-du-ng-cong-ty-truye-n-thong-itp.html Tue, Apr 19, 2016 12:07:57 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẮN SƠN SƠN]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-tin-tuyen-du-ng-cong-ty-co-pha-n-sa-n-son-son.html Tue, Apr 19, 2016 12:05:20 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần Thép Sông Hồng tuyển dụng ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thep-song-hong-tuyen-dung.html Sun, Feb 21, 2016 14:25:56 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần Thành Long tuyển dụng ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thanh-long-tuyen-dung.html Sun, Feb 21, 2016 14:01:52 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển dụng công ty lilama 18]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/thong-bao-tuyen-dung-cong-ty-lilama-18.html Tue, Jan 19, 2016 09:34:05 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần Xi măng Bắc Giang tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-xi-mang-bac-giang-tuyen-dung.html Mon, Sep 07, 2015 16:44:47 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần PMJ tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-pmj-tuyen-dung.html Tue, Aug 25, 2015 16:50:46 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần VIGLACERA Thăng Long tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-viglacera-thang-long-tuyen-dung.html Thu, Jun 25, 2015 09:43:06 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Cơ khí An Việt tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-co-khi-an-viet-tuyen-dung.html Tue, May 12, 2015 11:19:17 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-nang-luong-hoa-phat-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Apr 22, 2015 08:44:01 GMT+7 <![CDATA[Công ty Cổ phần thép Hòa Phát tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-thep-hoa-phat-tuyen-dung-lao-dong.html Sat, Aug 23, 2014 10:23:37 GMT+7 <![CDATA[Công ty CP Nhôm Sông Hồng tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-cp-nhom-song-hong-tuyen-dung.html Tue, Mar 20, 2012 09:12:54 GMT+7 <![CDATA[Công ty TNHH Sứ Tây Sơn tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-tnhh-su-tay-son-tuyen-dung.html Thu, Jun 09, 2011 17:24:36 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-hoa-chat-phuc-lam-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Mar 23, 2011 15:06:46 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên (VINAXUKI) tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-o-to-xuan-kien-vinaxuki-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Mar 23, 2011 14:50:06 GMT+7 <![CDATA[Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tuyển dụng lao động]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-co-phan-phan-lan-nung-chay-van-dien-tuyen-dung-lao-dong.html Wed, Mar 23, 2011 14:28:55 GMT+7 <![CDATA[Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí tuyển dụng]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/cong-ty-cp-hoa-dau-va-nhien-lieu-sinh-hoc-dau-khi-tuyen-dung.html Mon, Dec 06, 2010 16:04:25 GMT+7