<![CDATA[Thông tin tuyển sinh]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh.html vi-vn Mon, Jul 18, 2016 08:37:07 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-tin-tuyen-sinh.html <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT HÓA HỌC NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-dao-tao-thac-si-ky-thuat-hoa-hoc-nam-2018.html Thu, Jul 12, 2018 11:45:19 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH DÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH,CĐ ĐỢT 2 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-dh-cd-dot-2-nam-2018.html Wed, Aug 08, 2018 11:09:30 GMT+7 <![CDATA[Thông báo TS văn bằng 2 ĐH chính quy đợt 2 năm 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-ts-van-bang-2-dh-chinh-quy-dot-2-nam-2018.html Fri, May 25, 2018 17:34:22 GMT+7 <![CDATA[Thông báo TS liên thông lên ĐH hệ chính quy đợt 2 năm 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-ts-lien-thong-len-dh-he-chinh-quy-dot-2-nam-2018.html Fri, May 25, 2018 17:28:53 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2018.html Tue, May 15, 2018 11:40:57 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-van-bang-2-nam-2018.html Thu, Jan 18, 2018 08:07:45 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2018]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-lan-1-nam-2018.html Thu, Jan 18, 2018 08:06:51 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SỸ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-thac-sy.html Thu, Jan 18, 2018 08:04:13 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-lien-thong-dai-hoc-van-bang-2-dot-2-nam-2017.html Thu, Oct 26, 2017 08:23:24 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Wed, May 10, 2017 08:56:30 GMT+7 <![CDATA[ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-nam-2017.html Wed, Mar 22, 2017 10:00:37 GMT+7 <![CDATA[CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU XÉT VÀ TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/cac-nganh-dao-tao-chi-tieu-xet-va-to-hop-cac-mon-xet-tuyen.html Fri, Jul 29, 2016 15:54:47 GMT+7 <![CDATA[Đề án tự chủ tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tu-chu-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2016.html Fri, Apr 22, 2016 17:07:19 GMT+7 <![CDATA[Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tu-v-v-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-thi-thpt-quoc-gia-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-02-2015-tt-bgddt.html Tue, Mar 15, 2016 08:10:00 GMT+7 <![CDATA[Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kì thi THPT QG và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/chu-truong-cu-a-bo-giao-duc-va-dao-tao-gddt-to-chuc-ki-thi-thpt-qg-va-tuyen-sinh-dh-cd-he-chinh-quy-nam-2016.html Tue, Feb 23, 2016 13:58:40 GMT+7 <![CDATA[Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy.html Tue, Feb 23, 2016 13:53:18 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015 (từ ngày 26/8/2015 đến 07/9/2015)]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2015-tu-ngay-26-8-2015-den-07-9-2015.html Fri, Jul 24, 2015 17:19:45 GMT+7 <![CDATA[Đề án tuyển sinh năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-nam-2015.html Thu, Jan 22, 2015 10:43:25 GMT+7 <![CDATA[Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2015.html Thu, Jan 22, 2015 10:33:50 GMT+7