<![CDATA[Thông tin văn bằng chứng chỉ ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-van-bang-chung-chi.html vi-vn Wed, Apr 06, 2011 19:02:02 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/thong-tin-van-bang-chung-chi.html <![CDATA[Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2018]]> http://vui.edu.vn/nam-2018/cong-khai-van-bang-chung-chi-nam-2018.html Fri, May 18, 2018 11:05:05 GMT+7 <![CDATA[Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2017]]> http://vui.edu.vn/nam-2017/cong-khai-van-bang-chung-chi-nam-2017.html Wed, Jul 12, 2017 12:18:16 GMT+7 <![CDATA[Công khai Văn bằng chứng chỉ năm 2016 ( Bản mới nhất)]]> http://vui.edu.vn/nam-2016/cong-khai-van-bang-chung-chi-nam-2016-ban-moi-nhat.html Tue, Dec 20, 2016 17:07:26 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2015]]> http://vui.edu.vn/nam-2015/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2015.html Thu, Jul 09, 2015 16:39:15 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2014]]> http://vui.edu.vn/nam-2014/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2014.html Wed, Oct 01, 2014 08:22:46 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2013]]> http://vui.edu.vn/nam-2013/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2013.html Thu, Oct 24, 2013 10:40:06 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2012]]> http://vui.edu.vn/nam-2012/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2012.html Thu, Oct 24, 2013 10:14:41 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2011]]> http://vui.edu.vn/nam-2011/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2011.html Fri, Feb 03, 2012 15:32:24 GMT+7 <![CDATA[Công khai thông tin văn bằng chứng chỉ năm 2010]]> http://vui.edu.vn/nam-2010/cong-khai-thong-tin-van-bang-chung-chi-nam-2010.html Thu, Apr 07, 2011 09:52:19 GMT+7