<![CDATA[Tuyển sinh]]> http://vui.edu.vn/tuyen-sinh.html vi-vn Thu, Mar 04, 2010 14:48:40 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/tuyen-sinh.html <![CDATA[KẾ HOẠCH ĐÓN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/ke-hoach-don-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-lien-thong-dai-hoc-van-bang-2-dot-2-nam-2017.html Thu, Oct 26, 2017 08:23:24 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO - V/V TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ CHO CÁC DOANH NGHIỆP]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-v-v-tuyen-sinh-cao-dang-chinh-quy-dao-tao-theo-dia-chi-cho-cac-doanh-nghiep.html Wed, Sep 13, 2017 16:21:39 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-diem-trung-tuyen-bo-sung-dot-1-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2017.html Fri, Aug 25, 2017 08:45:11 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CÔNG BỐ MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-cong-bo-muc-diem-nhan-ho-so-xet-tuyen-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Thu, Jul 13, 2017 09:44:22 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP - ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NGHỀ - ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2017.html Fri, May 12, 2017 09:49:44 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2017.html Wed, May 10, 2017 22:09:41 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-ve-viec-tuyen-sinh-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Wed, May 10, 2017 08:56:30 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2017.html Mon, Apr 17, 2017 11:37:35 GMT+7 <![CDATA[ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-nam-2017.html Wed, Mar 22, 2017 10:00:37 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO Tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Thu, Feb 23, 2017 08:00:31 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO Tuyển sinh liên thông Cao đẳng - đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - đại học, Cao đẳng nghề - đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-1-nam-2017.html Thu, Feb 23, 2017 07:38:16 GMT+7 <![CDATA[THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2017]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2017.html Thu, Feb 16, 2017 07:27:36 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-v-v-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-bo-sung-dot-1-nam-2016-1.html Thu, Sep 01, 2016 17:59:35 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BỔ SUNG ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-v-v-cong-bo-diem-trung-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-bo-sung-dot-1-nam-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:51:22 GMT+7 <![CDATA[KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/ke-hoach-to-chuc-ky-thi-tuyen-sinh-lien-thong-len-dai-hoc-dot-2-nam-2016.html Thu, Sep 01, 2016 17:40:39 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2016.html Mon, Aug 15, 2016 15:23:25 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO ĐIỂM VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-diem-va-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dot-1-nam-2016.html Sat, Aug 13, 2016 22:33:11 GMT+7 <![CDATA[CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU XÉT VÀ TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN ]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/cac-nganh-dao-tao-chi-tieu-xet-va-to-hop-cac-mon-xet-tuyen.html Fri, Jul 29, 2016 15:54:47 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÔNG BÁO ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-thong-bao-diem-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2016.html Fri, Jul 29, 2016 11:27:35 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-trung-cap-chuyen-nghiep-he-chinh-quy-nam-2016.html Mon, Jul 18, 2016 10:30:45 GMT+7 <![CDATA[Đăng ký xét tuyển Online]]> http://vui.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-online/dang-ky-xet-tuyen-online.html Mon, Jul 18, 2016 09:07:43 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-van-bang-2-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016.html Thu, May 19, 2016 10:46:38 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NGHỀ BẬC CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP NGHỀ NĂM 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-nghe-bac-cao-dang-trung-cap-va-so-cap-nghe-nam-2016.html Thu, May 19, 2016 10:42:02 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng hệ chính quy 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-2016.html Thu, Mar 17, 2016 17:08:54 GMT+7 <![CDATA[Tuyển sinh Liên thông Cao đẳng - Đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - Đại học, Cao đẳng nghề - Đại học hệ chính quy năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2016.html Thu, Mar 17, 2016 17:13:35 GMT+7 <![CDATA[Đề án tự chủ tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tu-chu-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-nam-2016.html Fri, Apr 22, 2016 17:07:19 GMT+7 <![CDATA[Chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Kì thi THPT QG và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/chu-truong-cu-a-bo-giao-duc-va-dao-tao-gddt-to-chuc-ki-thi-thpt-qg-va-tuyen-sinh-dh-cd-he-chinh-quy-nam-2016.html Tue, Feb 23, 2016 13:58:40 GMT+7 <![CDATA[Thông tư v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tu-v-v-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-thi-thpt-quoc-gia-ban-hanh-kem-theo-thong-tu-so-02-2015-tt-bgddt.html Tue, Mar 15, 2016 08:10:00 GMT+7 <![CDATA[Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy.html Tue, Feb 23, 2016 13:53:18 GMT+7 <![CDATA[TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ KỸ THUẬT HÓA HỌC]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/truong-dai-hoc-cong-nghiep-viet-tri-tuyen-sinh-dao-tao-thac-sy-ky-thuat-hoa-hoc.html Wed, Oct 28, 2015 14:36:19 GMT+7 <![CDATA[Thông báo xét tuyển bổ sung Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đợt 3 năm 2015 (từ ngày 25/9/2015 đến 15/10/2015)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-3-nam-2015-tu-ngay-25-9-2015-den-15-10-2015.html Fri, Sep 25, 2015 09:33:44 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng thứ hai hệ chính quy năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-van-bang-thu-hai-he-chinh-quy-nam-2015.html Tue, Sep 22, 2015 10:54:27 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học, Trung cấp chuyên nghiệp - đại học, cao đẳng nghề - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-trung-cap-chuyen-nghiep-dai-hoc-cao-dang-nghe-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015.html Tue, Sep 15, 2015 18:21:15 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015 (từ ngày 11/09/2015 đến 21/09/2015)]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015-tu-ngay-11-09-2015-den-21-09-2015.html Wed, Sep 09, 2015 15:06:32 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề lên Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-tu-trung-cap-chuyen-nghiep-cao-dang-nghe-len-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015.html Mon, Sep 07, 2015 16:32:40 GMT+7 <![CDATA[Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng - đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-tuyen-sinh-lien-thong-cao-dang-dai-hoc-he-chinh-quy-dot-2-nam-2015.html Fri, Aug 21, 2015 19:35:35 GMT+7 <![CDATA[Thông báo Xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2015.html Fri, Jul 24, 2015 17:37:12 GMT+7 <![CDATA[THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2015 (từ ngày 26/8/2015 đến 07/9/2015)]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-dot-1-nam-2015-tu-ngay-26-8-2015-den-07-9-2015.html Fri, Jul 24, 2015 17:19:45 GMT+7 <![CDATA[Đề án tuyển sinh năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/de-an-tuyen-sinh-nam-2015.html Thu, Jan 22, 2015 10:43:25 GMT+7 <![CDATA[Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2015]]> http://vui.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy-nam-2015.html Thu, Jan 22, 2015 10:33:50 GMT+7