<![CDATA[Văn bản pháp quy]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy.html vi-vn Fri, Sep 16, 2011 17:24:51 GMT+7 http://vui.edu.vn/rss/van-ban-phap-quy.html <![CDATA[Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDDT-BTC hướng dẫn bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-lien-tich-so-04-2015-ttlt-bgddt-btc-huong-dan-boi-hoan-hoc-bong-chi-phi-dao-tao.html Thu, Mar 12, 2015 09:23:07 GMT+7 <![CDATA[Thông tư số 19/2014/TT-BNV Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-so-19-2014-tt-bnv-quy-dinh-huong-dan-cong-tac-dao-tao-boi-duong-vien-chuc.html Wed, Mar 11, 2015 09:22:29 GMT+7 <![CDATA[Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-lien-tich-so-36-2014-ttlt-bgddt-bnv-quy-dinh-ma-so-va-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-giang-day-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-cong-lap.html Wed, Mar 11, 2015 09:18:21 GMT+7 <![CDATA[Thông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-47-2014-tt-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien.html Fri, Jan 30, 2015 15:13:32 GMT+7 <![CDATA[Điều lệ trường Đại học]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/dieu-le-truong-dai-hoc-1.html Wed, Jan 21, 2015 16:25:56 GMT+7 <![CDATA[Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-so-29-2012-nd-cp-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc.html Fri, Aug 17, 2012 16:57:31 GMT+7 <![CDATA[Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-vien-chuc-va-trach-nhiem-boi-thuong-hoan-tra-cua-vien-chuc.html Fri, Aug 17, 2012 16:55:22 GMT+7 <![CDATA[Luật Viên chức]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/luat-vien-chuc.html Fri, Aug 17, 2012 16:45:50 GMT+7 <![CDATA[Luật Giáo dục Đại học]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/luat-giao-duc-dai-hoc.html Fri, Aug 17, 2012 16:42:03 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-dinh-ve-hoat-dong-nghien-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vien-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc.html Thu, Jun 07, 2012 17:37:33 GMT+7 <![CDATA[Thông tư liên tịch về hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử "Vay vốn đi học", phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với HSSV ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-lien-tich-ve-huong-dan-co-che-phoi-hop-cung-cap-thong-tin-cho-trang-thong-tin-dien-tu-vay-von-di-hoc-phuc-vu-quan-ly-cong-tac-tin-dung-doi-voi-hssv.html Wed, May 23, 2012 11:41:06 GMT+7 <![CDATA[Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-42-2010-nd-cp.html Mon, May 07, 2012 11:34:51 GMT+7 <![CDATA[Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-quy-dinh-ve-xu-ly-ky-luat-vien-chuc-va-trach-nhiem-boi-thuong-hoan-tra-cua-vien-chuc.html Wed, Apr 25, 2012 15:04:12 GMT+7 <![CDATA[Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/nghi-dinh-ve-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc.html Wed, Apr 25, 2012 14:57:19 GMT+7 <![CDATA[Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-he-chinh-quy.html Thu, Mar 15, 2012 13:46:14 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên TCCN]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-chuan-nghiep-vu-su-pham-giao-vien-tccn.html Thu, Mar 15, 2012 13:40:47 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị dùng trong đào tạo trình độ TCCN ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-chuong-trinh-mon-hoc-giao-duc-chinh-tri-dung-trong-dao-tao-trinh-do-tccn.html Thu, Mar 15, 2012 13:36:21 GMT+7 <![CDATA[Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ve-viec-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-quy-che-dao-tao-trinh-do-tien-si.html Thu, Feb 23, 2012 14:17:51 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-giao-duc-dao-tao-cap-iv-trinh-do-thac-si-tien-si.html Thu, Feb 23, 2012 14:12:06 GMT+7 <![CDATA[Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-lien-tich-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-tham-nien-doi-voi-nha-giao.html Tue, Feb 21, 2012 07:47:20 GMT+7 <![CDATA[Thông ty quy định việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-ty-quy-dinh-viec-xet-cong-nhan-huy-bo-cong-nhan-dat-tieu-chuan-bo-nhiem-mien-nhiem-chuc-danh-gs-pgs.html Wed, Feb 15, 2012 10:06:10 GMT+7 <![CDATA[Điều lệ trường Đại học]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/dieu-le-truong-dai-hoc.html Thu, Feb 02, 2012 14:05:35 GMT+7 <![CDATA[Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/quy-dinh-ve-viec-xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-thac-si-dai-hoc-cao-dang-va-trung-cap-chuyen-nghiep.html Tue, Dec 06, 2011 15:40:48 GMT+7 <![CDATA[Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-37-2007-nd-cp-ngay-09-thang-3-nam-2007-cua-chinh-phu-ve-minh-bach-tai-san-thu-nhap.html Tue, Nov 01, 2011 13:02:06 GMT+7 <![CDATA[Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/quy-dinh-ve-che-do-thinh-giang-trong-cac-co-so-giao-duc.html Fri, Oct 21, 2011 12:26:19 GMT+7 <![CDATA[Thông tư sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-su-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-14-2009-tt-bgddt-va-quyet-dinh-so-06-2008-qd-bgddt.html Wed, Oct 05, 2011 07:26:17 GMT+7 <![CDATA[Quy định việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/quy-dinh-viec-tao-lap-su-dung-va-luu-tru-du-lieu-dac-ta-tren-trang-thong-tin-dien-tu-hoac-cong-thong-tin-dien-tu-cua-co-quan-nha-nuoc.html Tue, Oct 04, 2011 06:17:42 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-he-thong-chi-tieu-thong-ke-giao-duc-va-dao-tao.html Tue, Sep 20, 2011 20:52:03 GMT+7 <![CDATA[Hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/huong-dan-xac-dinh-chi-phi-phat-trien-nang-cap-phan-mem-noi-bo.html Tue, Sep 20, 2011 20:39:30 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-quy-che-ngoai-tru-cua-hoc-sinh-sinh-vien-cac-truong-dai-hoc-cao-dang-trung-cap-chuyen-nghiep-he-chinh-quy.html Sat, Sep 17, 2011 19:03:48 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-giao-duc-dao-tao-cap-iv-trinh-do-cao-dang-dai-hoc.html Sat, Sep 17, 2011 18:59:11 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-danh-muc-cac-san-pham-phan-mem-ma-nguon-mo-dap-ung-duoc-yeu-cau-su-dung-trong-cac-co-quan-to-chuc-nha-nuoc.html Sat, Sep 17, 2011 18:49:42 GMT+7 <![CDATA[Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-giao-duc.html Sat, Sep 17, 2011 17:19:55 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành mẫu bằng thạc sĩ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-mau-bang-thac-si.html Sat, Sep 17, 2011 15:26:29 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành mẫu bằng tiến sĩ]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-mau-bang-tien-si.html Sat, Sep 17, 2011 10:02:01 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-mau-bang-tot-nghiep-dai-hoc.html Sat, Sep 17, 2011 09:53:34 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-mau-bang-tot-nghiep-cao-dang.html Sat, Sep 17, 2011 08:16:38 GMT+7 <![CDATA[Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-ban-hanh-mau-bang-tot-nghiep-trung-cap-chuyen-nghiep.html Sat, Sep 17, 2011 08:11:29 GMT+7 <![CDATA[Quyết định ban hành quy định áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ap-dung-tieu-chuan-ve-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc.html Sat, Sep 17, 2011 07:50:57 GMT+7 <![CDATA[Thông tư quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước]]> http://vui.edu.vn/van-ban-phap-quy/thong-tu-quy-dinh-ve-ap-dung-tieu-chuan-dinh-dang-tai-lieu-mo-trong-co-quan-nha-nuoc.html Sat, Sep 17, 2011 07:37:24 GMT+7