Sự kiện

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI...


Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của nhà trường. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Đảng bộ nhà trường triển khai tích cực theo kế hoạch đã đề ra.

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì đã tổ chức tuyên truyền, triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập các tiểu ban: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội.

Từ ngày 20/03/2020 đến ngày 26/03/2020, 10 Chi bộ thuộc Đảng bộ nhà trường đã tổ chức Đại hội. Đại hội các Chi bộ đã kiểm điểm nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên. Đại hội các Chi bộ cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chi bộ phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ mới. Ngay sau khi Đại hội các Chi bộ hoàn tất, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm, tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng bộ nhà trường.

Một trong số những công việc quan trọng trong công tác chuẩn bị Đại hội là chuẩn bị các văn kiện. Đến nay, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2015-2020 và đã xin ý kiến đóng góp của các Chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong Trường.

Cùng với công tác chuẩn bị các văn kiện, công tác nhân sự là yếu tố then chốt quyết định thành công của nhiệm kỳ Đại hội mới. Tiểu ban Nhân sự đã hoàn thành Đề án nhân sự Đảng ủy khóa mới theo hướng dẫn của cấp trên. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải là những đồng chí có bản lĩnh chính trị, có tầm nhìn chiến lược, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch và được quần chúng tin tưởng, yêu mến; có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXIII của nhà trường.

Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy tăng cường chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cùng kết quả Đại hội các Chi bộ…

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ, công tác chuẩn bị Đại hội đến nay đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả cao nhất./.

 

line

Thông tin khác