Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển

Tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu phát triển


Tầm nhìn

Là một trường có uy tín, ngang tầm các trường đại học hàng đầu trong nước và các trường tiên tiến trong khu vực.

Sứ mạng

Có chương trình đào tạo tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn giỏi; có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, sáng tạo trong công việc, có phẩm chất chính trị tốt phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mục tiêu chung

Tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng đào tạo, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của các nước phát triển, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thiết thực cho ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Mục tiêu cụ thể

1. Có nội dung chương trình đào tạo phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ, tiếp cận trình độ tiến tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới, đồng thời thích ứng với nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế khác.

2. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập Quốc tế.

3. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hiện đại hóa các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và thực hành thực tập.

4. Cung cấp các cơ hội học tập tốt, đa dạng đáp ứng nhu cầu nhu cầu học tập của xã hội.

5. Mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, các viện nghiên cứu và các cơ sở sản xuất ở cả trong và ngoaaif nước nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo