Thời khóa biểu - Lịch thi

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM 2017-2018


- TKB đại học 2014  Ky VII - 2K4GĐ

- TKB đại học, cao đẳng TS 2015  Ky V - 2K4GĐ

- TKB đại học 2016  Ky III - 2K4GĐ

- TKB đại học 2017  Ky I - 2K4GĐ1-Lâm Thao

- TKB đại học 2017  Ky I - 2K4GĐ1-Việt Trì

- Liên thông 2016 học kỳ III (CH-SLC)

- Liên thông 2016 học kỳ III (KT-TT-PT-MT)

 

line
line

Thông tin khác